رابطه جهت گيري مذهبي و هوش معنوي با ميزان تاب آوري دانشجويان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره چهارم، پياپي 32، زمستان 1394

فريبرز صديقي ارفعي / دانشيار گروه روان شناسي دانشگاه کاشان                                         fas@kashanu.ac.ir

علي حسين زاده / استاديار گروه معارف دانشگاه کاشان                                     hoseinzadeh1340@yahoo.com

مريم نادي راوندي / کارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي دانشگاه کاشان                  nadi.edu1391@yahoo.com

دريافت: 15/2/1393 ـ پذيرش: 18/7/1393

چکيده

اين پژوهش، با هدف بررسي رابطه ميان جهت گيري مذهبي، هوش معنوي با ميزان تاب آوري دانشجويان انجام شده است. جامعه آماري، شامل کليه دانشجويان دانشگاه کاشان در سال تحصيلي 93-92 بود که با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي (تعداد 228 دانشجو) انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسش نامه جهت گيري مذهبي آلپورت، پرسش نامه هوش معنوي و مقياس تاب آوري بود. نتايج نشان داد که جهت گيري مذهبي دروني، با هوش معنوي و ميزان تاب آوري دانشجويان رابطه مثبت معني دار دارد. از سوي ديگر، بين دانشجويان دختر و پسر در جهت گيري مذهبي، هوش معنوي و تاب آوري تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنين بين دانشجويان و دين پژوهان در جهت گيري مذهبي دروني و بيروني تفاوت معناداري ديده شد، اما در هوش معنوي و ميزان تاب آوري در اين دو گروه تفاوتي مشاهده نگرديد. نتايج تحليل رگرسيون حاکي از آن بود که هوش معنوي، بيشترين سهم را در تبيين تاب آوري دانشجويان دارد. در نهايت، مي توان گفت: افراد داراي جهت گيري مذهبي دروني، که تنها براي منافع شخصي تظاهر به دين داري نمي کنند و افراد داراي هوش معنوي بالا، از تاب آوري بالاتري برخوردارند.

کليد واژه ها: جهت گيري مذهبي، هوش معنوي، تاب آوري، دانشجويان، دين پژوه.