ساخت و اعتباريابي آزمون اوليه مهارت حل‌ مسئله بر اساس منابع اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، بهار 1395

محمدرضا احمدي / استاديار گروه ‌روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره  m.r.Ahmadi313@Gmail.com

رحيم ميردريکوندي / استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirderikvandi@qabas.net

جعفر علي‌گلي فيروزجائي / دانشجوي دكتري قرآن و روان‌شناسي جامعة‌المصطفي             jafaraligoli@gmail.com

دريافت: 27/3/1393 ـ پذيرش: 28/8/1393

چکيده

اين پژوهش با هدف ساخت آزمون اوليه مهارت حل مسئله، بر اساس مباني نظري اسلامي انجام گرفت. همچنين از روش تحليل‌محتوا و از روش پيمايشي با انتخاب تصادفي طبقه‌اي، نمونه 100 نفري از ميان طلاب علوم ديني بهره گرفت. ساختار متغيرهاي به دست آمده از منابع اسلامي براي حل‌ مسئله عبارتند از: کنترل هيجان، شناخت و تعريف مسئله، شناسايي اهداف و موانع، تفکر خلاق و مشورت، تصميم‌گيري، توکل و توسل، ارزيابي فرايند، سبک‌هاي ناکارآمد عجله‌اي و اجتنابي، اعتقاد به آزمايش يا تهديد دانستن مسائل و خوش‌بيني يا بدبيني. روايي اين ساختار از نظر کارشناسان دين و روان‌شناسي، طبق ساختار ليکرت چهار گزينه‌اي با ميانگين کل 62/3 و واريانس 2/0 محاسبه شد. روايي گويه‌ها با ميانگين 51/3 و واريانس 37/0 به دست آمد. نتيجه همبستگي 88/0 با معناداري 01/0 را نشان داد. اعتبار آزمون بواسطه بررسي همساني دروني پرسش‌نامه، با ضريب آلفاي كرونباخ در سطح 96/0 به دست آمد. دونيمه‌سازي نيز اعتباري در حد 93/0 و 95/0 براي دونيمه را نشان داد، كه بيانگر اعتبار و روايي مناسب اين آزمون است.

کليدواژه‌ها: حل مسئله، ساختار اسلامي، مهارت، آزمون، روايي و اعتبار.