الگوي اسلامي روان درمانگري/ آموزش مبتني بر بهبود كيفيت زندگي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، بهار 1395

محمدياسين سيفي گندماني / مربي گروه روان شناسي دانشگاه پيام نور                              mseifi79@gmail.com

مسعود جان بزرگي / دانشيار گروه روان شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

احمد عليپور / استاد گروه روان شناسي دانشگاه پيام نور

مهناز علي اکبري دهکردي / دانشيار گروه روان شناسي دانشگاه پيام نور

دريافت: 26/6/1393 ـ پذيرش: 18/12/1393

چکيده

روان درمانگري/ آموزش مبتني بر کيفيت  زندگي با هدف افزايش غناي دروني، بهزيستي روان شناختي و ارتقا رضايت از زندگي تدوين شده است. اين پژوهش، به روش توصيفي- تحليلي و با هدف تدوين الگوي اسلامي روان درمانگري مبتني بر کيفيت  زندگي سامان يافته است. روان درمانگري مبتني بر کيفيت  زندگي، براي ارتقاي آن در هر عرصة زندگي، از مدل پنج راهة CASIO استفاده مي کند. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، در الگوي اسلامي روان درمانگري/ آموزش مبتني بر کيفيت  زندگي، با تغيير نگرش هاي فرد با جهت گيري توحيدي (A)، تغيير در معيارهاي زندگي در هر حوزه از زندگي، با جهت گيري توحيدي (S)، تغيير اولويت هاي فرد در زندگي و اتخاذ اولويت هاي توحيدي (I) و تمرکز بر حوزه هاي مغفول زندگي (O)، و در نهايت، هماهنگ سازي آنها با واقعيت هاي توحيدي، زمينة ارتقاي کيفيت  زندگي، رضايتمندي و شادکامي فرد فراهم مي گردد.

کليدواژه ها: روان درمانگري، کيفيت  زندگي، روان شناسي مثبت نگر، اسلام، واقعيت هاي توحيدي.