رابطه سبك زندگي اسلامي با سلامت روان و ميزان تاب آوري دانشجويان دانشگاه كاشان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، بهار 1395

علي حسين زاده / استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه کاشان                         hoseinzadeh1340@yahoo.com

فريبرز صديقي ارفعي / دانشيار گروه روان شناسي دانشگاه کاشان                                    fsa@mail.kashanu.ac.ir

علي يزدخواستي / استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه کاشان                                      yazdkhasty@kashanu.ac.ir

محمد نورمحمدي نجف آبادي / کارشناس ارشد روان شناسي تربيتي دانشگاه کاشان    mnornajafabadi@yahoo.com

دريافت: 15/4/1393 ـ پذيرش: 5/10/1393

چکيده

هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين سبک زندگي اسلامي  با سلامت روان و ميزان تاب آوري دانشجويان دانشگاه کاشان بود. از ميان جامعة آماري دانشجويان، 364 نفر به عنوان نمونه آماري، به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسش نامه سبک زندگي اسلامي  کاوياني ILST، پرسش نامه سلامت روان GHQ-28 و پرسش نامه تاب آوري کانر و ديويدسون CD-RIS بود. براي تجزيه و تحليل داده ها، از تحليل رگرسيون استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين سبک زندگي اسلامي  با سلامت روان  و ميزان تاب آوري دانشجويان دانشگاه کاشان، رابطه معني دار وجود دارد. همچنين نتايج فرضيه هاي جزيي اين پژوهش نشان داد که بين سبک زندگي اسلامي  و سلامت روان و ميزان تاب آوري دانشجويان، با جنسيت آنان رابطه وجود دارد، از سوي ديگر، بين سبک زندگي اسلامي، سلامت روان و تاب آوري دانشجويان با تأهل و تجرد آنها نيز رابطه معنادار مشاهده شد. ازاين رو، با توجه به نتايج اين پژوهش مي توان گفت: سبک زندگي اسلامي  موجب ارتقا سلامت روان و ميزن تاب آوري دانشجويان مي شود.

کليد واژه ها: سبک زندگي اسلامي، سلامت روان، تاب آوري، درخت سبک زندگي، دانشجويان.