رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با خودكارآمدي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، بهار 1395

شهرام نوري ثمرين / عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول                   noorisamarin@yahoo.com

دريافت: 31/4/1393 ـ پذيرش: 20/10/1393

چکيده

هدف اين پژوهش، بررسي رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با خودكارآمدي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول بود. اين پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي بود. نمونه آماري شامل 340 نفر بود که به روش تصادفي چندمرحله‏ا‏ي انتخاب شدند. براي گردآوري داده‏ها از پرسش‏نامه هوش معنوي، هوش هيجاني و خودكارآمدي عمومي استفاده شد. داده ها با استفاده از روش ضريب همبستگي پيرسون،‏‏‏ ‏رگرسيون به شيوه گام به گام و واريانس چندمتغيره تحليل شد. نتايج نشان داد كه هوش معنوي، رابطه مثبت و معناداري با خود‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كارآمدي دارند. بين هوش هيجاني و چهار مؤلفه آن (خودآگاهي، خودكنترلي، مهارت‏ها‏‏ي اجتماعي و خود‏‏‏انگيزي)، با خودكارآمدي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين مؤلفه‏هاي خودکنترلي و مهارت‏هاي اجتماعي، رابطه مثبت و معنا‏‏‏‏‏‏داري با هوش معنوي داشتند، اما بين مؤلفه هاي هوش معنوي با هوش هيجاني، رابطه معناداري وجود نداشت. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه به ترتيب، مؤلفه‏هاي خودآگاهي، خودکنترلي، تفکر وجودي انتقادي، مهارت‏هاي اجتماعي، معناسازي شخصي‏ بهترين پيش‏بيني‏کننده خودکارآمدي هستند و بين دختران و پسران به لحاظ همدلي و خودکنترلي تفاوت معناداري وجود دارد.

کليدواژه ها: هوش معنوي، هوش هيجاني، خودكارآمدي.