بررسي رابطة بين جهت گيري مذهبي با شادكامي و كيفيت زندگي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، بهار 1395

عليرضا رشيدي / استاديار فلسفه و تعليم و تربيت دانشگاه رازي کرمانشاه                                   alrashidi@razi.ac.ir

فاطمه ملك محمدي / کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهيد چمران اهواز

سارا شريفي / کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهيد چمران اهواز                   sarasharifi930@yahoo.com

دريافت: 21/4/1393 ـ پذيرش: 25/9/1393

چکيده

اين مطالعه با هدف بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي با شادکامي و کيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه رازي کرمانشاه انجام گرفت. 373 دانشجوي (194 زن و 179 مرد) اين دانشگاه با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. داده ها از طريق مقياس جهت گيري مذهبي آلپورت (ROS)، پرسش نامه شادکامي آکسفورد (OHI) و پرسش نامه کيفيت زندگي، جمع آوري و توسط ضريب همبستگي ساده و رگرسيون چندگانه تحليل شدند. يافته ها نشان داد که بين جهت گيري مذهبي  دروني و کيفيت زندگي و شادکامي رابطة مثبتي وجود دارد، همچنين بين جهت گيري مذهبي کلي، با شادکامي و کيفيت زندگي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. اما بين جهت گيري مذهبي بيروني، با شادکامي و کيفيت زندگي رابطة معناداري از لحاظ آماري وجود ندارد. بنابراين، مي توان گفت: که افراد با جهت گيري مذهبي دروني، از شادکامي و کيفيت زندگي بالاتري برخوردار هستند.

کليد واژه ها: جهت گيري مذهبي، شادکامي، کيفيت زندگي.