نقش صفات اخلاقي كبر، حرص و حسادت در پيش بيني روان آزردگي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، تابستان 1395

سيدعباس ساطوريان/ دانشجوي دكتري روان شناسي عمومي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        sabbas61@gmail.com

دريافت: 15/4/1394 ـ پذيرش: 23/8/1394

چکيده

آموزه هاي اسلام رذايل اخلاقي را از منابع اصلي تهديد سلامت روان مي داند. اين پژوهش توصيفي، به منظور بررسي نقش صفات اخلاقي «کبر»، «حرص» و «حسد» در پيش بيني روان آزردگي انجام گرفته است. بدين منظور، 384 نفر از دانشجويان دانشگاه «آزاد اسلامي» خمين به روش «نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي» انتخاب شدند. از پرسش نامه هاي  پنج عاملي «شخصيت»، مقياس هاي اسلامي «حرص- قناعت»، «تکبر- تواضع» و «حسادت» براي جمع آوري داده ها استفاده شده و با استفاده از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام تجزيه و تحليل صورت گرفته است. نتايج نشان مي دهد مؤلفه هاي «احساس محروميت و حقارت»، «محروميت و نياز مادي»، «اندوه مقايسه»، «نياز به تأييد اجتماعي»، «علاقه به سلب نعمت از ديگران»، و «مهارگسيختگي مادي»، توان پيش بيني بخشي از واريانس روان آزردگي را دارد. احساس حقارت و فقدان پايگاه مطمئن دروني، متکبر، حريص و حسود را نيازمند بيرون از خود، محيط و روابط اجتماعي مي کند و پس از آنكه با تجربة هيجانات منفي متعدد همراه شد، سبب مي گردد فرد با سازوكار هاي شناختي، هيجاني و رفتاري درصدد جبران برآيد.

کليدواژه ها: صفات اخلاقي، کبر، حرص، حسادت، روان آزردگي.