رابطه ميزان عمل به باورهاي ديني با تاب آوري و خوش بيني در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، تابستان 1395

محمدرضا ذوقي پايدار / استاديار گروه روان شناسي دانشگاه بوعلي سينا                          zoghipaidar@yahoo.com

صفدر نبي زاده / کارشناس ارشد روان شناسي تربيتي دانشگاه بوعلي سينا                 nabizadeh.safdar@yahoo.com

راحيل زنده بودي / کارشناس روان شناسي عمومي دانشگاه بوعلي سينا

دريافت: 4/6/1393 ـ پذيرش: 23/11/1393

چکيده

از جمله تأثيرات عمل به باورهاي ديني در افراد، خوش بيني و تاب آوري مي باشد. از آنجا که منابع ديني به عنوان تکيه گاه بزرگ خوش بيني و تاب آوري به حساب مي آيند، انتظار مي رود که افراد با جهت گيري قوي مذهبي خوش بين تر و در مواجه با مشکلات، تاب آورتر از ساير افراد باشند. اين پژوهش، با هدف پيش بيني سازه هاي تاب آوري و خوش بيني بر اساس ميزان عمل به باورهاي ديني در دانشجويان صورت گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش، کليه دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا شهر همدان در سال تحصيلي 93ـ92 تشکيل دادند که شامل 10593 نفر بودند. حجم نمونه با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي، از بين هشت دانشکده به تعداد 200 نفر انتخاب شد. شرکت کنندگان پرسش نامه هاي خوش بيني (LOT-R)، مقياس خود سنجي التزام عملي به اعتقادات اسلامي (نويدي) و تاب آوري کانر و ديويدسون (CD- RISC) را تکميل کردند. داده هاي به دست آمده با استفاده ازآزمون آماري رگرسيون تحليل شد. يافته ها نشان داد که عمل به باورهاي ديني، نقش مؤثري در پيش بيني سازه هاي تاب آوري (β=0/44, p<0/001) و خوش بيني (β =0/51, p<0/001) در دانشجويان دارد.

کليدواژه ها: عمل به باورهاي ديني، تاب آوري، خوش بيني، دانشجويان.