رابطه بين پايبندي مذهبي و بخشش با كيفيت روابط زوجين و خانواده همسر در زنان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، تابستان 1395

سيمين قاسمي / دانشجوي دكتري مشاوره دانشگاه اصفهان                                        Ghasemi.s77@gmail.com

عذرا اعتمادي / دانشيار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان                                                   etemadiozra@yahoo.com

دريافت: 25/6/1393 ـ پذيرش: 10/12/1393

چکيده

هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين پايبندي مذهبي و بخشش با کيفيت روابط زوجين و خانواده همسر در زنان بود. اين پژوهش از نوع همبستگي بود و 372 زن مسلمان، که به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده بودند، به مقياس پايبندي مذهبي، پرسش نامه بخشش و پرسش نامه کيفيت روابط زوجين و خانواده همسر پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که روابط مطلوب زوجين و خانواده همسر، با پايبندي مذهبي و بخشش همبستگي مثبت و با ناپايبندي مذهبي و دوسوگرايي مذهبي همبستگي منفي دارد، همچنين روابط نامطلوب زوجين و خانواده همسر، با ناپايبندي مذهبي و دوسوگرايي مذهبي همبستگي مثبت و با پايبندي مذهبي و بخشش همبستگي منفي (01/0 >P) دارد. نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد كه پايبندي مذهبي و بخشش توانايي پيش بيني کيفيت روابط زوجين خانواده همسر را دارا هستند. براساس نتايج پايبندي مذهبي و بخشش مي توانند روابط خانوادگي بهتر و شاداب تري را به همراه داشته باشند و در حفظ و پايداري روابط زوجين و خانواده همسر نقش بسزايي ايفا کنند.

کليدواژه ها: پايبندي مذهبي، بخشش، زوجين، خانواده همسر.