بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي و تماشاي ماهواره با طلاق

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، تابستان 1395

محمد زارعي توپخانه / دانشجوي دكتري روان شناسي عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                 mohammad358z@yahoo.com

رحيم ميردريكوندي / استاديار گروه روان شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

دريافت: 5/3/1392 ـ پذيرش: 20/8/1392

چکيده

هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي و تماشاي ماهواره با طلاق است. نمونه پژوهش، شامل 262 زن و مرد متقاضي طلاق در شهر کرمانشاه است که در اسفند ماه 1391 با روش نمونه گيري در دسترس، به طور داوطلبانه در پژوهش شرکت کرده اند. ابزار پژوهش، پرسش نامه 70 سؤالي جهت گيري مذهبي، مقياس تک گويه اي تماشاي ماهواره و پرسش نامه 16 سؤالي طلاق است. پژوهش کمي از نوع همبستگي است. داده ها براساس ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون دو متغيره تحليل شد. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد که بين جهت گيري مذهبي با طلاق رابطه منفي و معنادار وجود دارد. همچنين، بين تماشاي ماهواره با طلاق، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنين جهت گيري مذهبي و تماشاي ماهواره، مي توانند 13 درصد از واريانس طلاق را تبيين نمايد. بر اين اساس، ضعف پايبندي به مذهب و تماشاي ماهواره موجب تشديد تعارضات زناشويي مي گردد و احتمال وقوع طلاق را افزايش مي دهد. يافته هاي مذکور همسو با بسياري از پژوهش هاي داخلي و خارجي و براساس آموزه هاي اسلامي است.

کليدواژه ها: مذهب، ماهواره، طلاق، تعارضات زناشويي.