تأثير اميددرمانگري اسلامي بر بهزيستي فاعلي افراد مبتلا به مالتيپل اسكلروسيس و مقايسه آن با اميددرمانگري مبتني بر نظريه اسنايدر

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال نهم، شماره سوم، پياپي 35، پاييز 1395

مبين صالحي/ دانشجوي دکتري روان شناسي عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه           mobinsalehi@yahoo.com

مسعود جان بزرگي/ دانشيار گروه روان شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سيد کاظم رسول زاده طباطبايي/ دانشيار گروه روان شناسي دانشگاه تربيت مدرس

دريافت: 16/12/1394 ـ پذيرش: 7/5/1395

چکيده

هدف اين پژوهش، بررسي تأثير اميددرمانگري اسلامي بر بهزيستي فاعلي زنان مبتلا به ام اس و مقايسه تأثير آن، با اميددرمانگري اسنايدر بود. براي مقايسه دو سبک درمان، پژوهش  آزمايشي سه گروهي با پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري به کار گرفته شد: گروه آزمايش اميددرمانگري اسلامي؛ گروه آزمايش اميددرمانگري اسنايدر؛ گروه گواه. جامعه آماري افراد مبتلا به ام اس در انجمن ام اس قم بودند. تعداد شرکت کنندگان هر گروه 12 نفر بود و مداخله در 8 جلسه هفتگي 120 دقيقه اي صورت گرفت. متغير وابسته بهزيستي فاعلي بود که با استفاده از دو مقياس شادکامي و رضايت از زندگي، در سه مرحله بررسي گرديد. تحليل آماري نشان داد که هر دو روش درماني، به طور معنادار (05/0 >P ) بهزيستي فاعلي بيماران مبتلا به ام اس را افزايش داده اند، اما تفاوت معناداري ميان دو روش درمانگري يافت نشد. نتايج اين پژوهش نشان داد که با استفاده از اميددرمانگري اسلامي، مي توان نتايجي قابل مقايسه با اميددرمانگري اسنايدر انتظار داشت.

کليدواژه ها: اميد، اميددرمانگري اسلامي، اميددرمانگري اسنايدر، بهزيستي فاعلي، مالتيپل اسکلروسيس.