اثربخشي آموزش معنويت بر ارتقاي سرسختي و بهزيستي روان شناختي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال نهم، شماره سوم، پياپي 35، پاييز 1395

منصور بيرامي/ استاد گروه روان شناسي دانشگاه تبريز

معصومه موحدي/ دانشجوي دكتري روان شناسي سلامت دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران masumemovahedi@yahoo.com

يزدان موحدي/ دانشجوي دکتري تخصصي علوم اعصاب شناختي دانشگاه تبريز Yazdan_movahedi@yahoo.com

کلثوم کريمي نژاد/ دانشجوي دكتري مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز          kolsoumkariminejad@gmail.com

دريافت: 5/7/1393 ـ پذيرش: 11/11/1393

چکيده

با توجه به شيوع حالات منفي روان شناختي، برخي گزارش ها اثربخشي درمان هاي معنوي را مقدم بر درمان هاي مرسوم قبلي دانسته اند. بر اين اساس، هدف اين پژوهش، بررسي اثربخشي آموزش معنويت به بر ارتقاي سرسختي و بهزيستي روان شناختي کارکنان زن، ادارات دولتي شهر خرم آباد بود. اين پژوهش، به صورت نيمه تجربي و در آن از پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه، شامل 34 کارمند شهرستان خرم آباد (17 نفر براي گروه آزمايش و 17 نفر گروه کنترل) بود. آموزش معنويت طي هشت جلسه نود دقيقه اي، هر هفته يک جلسه اجرا شد. داده ها با استفاده از تحليل کوواريانس چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. تحليل داده ها نشان داد که بين ميانگين نمره هاي پس آزمون گروه آزمايش و کنترل تفاوت معني داري وجود داشت (P<0/01)، به نحوي که آموزش معنويت موجب ارتقاي سرسختي و بهزيستي روان شناختي گروه آزمايش شده است.

کليدواژه ها: سرسختي روان شناختي، بهزيستي روان شناختي، آموزش معنويت.