رابطة روان بنه هاي ناسازگار اوليه، ويژگي هاي شخصيتي و صفت اخلاقي حسادت

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال نهم، شماره سوم، پياپي 35، پاييز 1395

عباسعلي هراتيان/ دانشجوي دكتري روان شناسي عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه       a.haratiyan@gmail.com

سيدعباس ساطوريان/ دانشجوي دكتري روان شناسي عمومي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

                                                                                                                                sabbas61@gmail.com

جواد تركاشوند/ دانشجوي دكتري روان شناسي عمومي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره torkashj@yhaoo.com

محمدرضا احمدي/ استاديار گروه روان شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره m.r.Ahmadi313@Gmail.com

دريافت: 10/3/1394 ـ پذيرش: 28/7/1394

چکيده

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطة بين روان بنه هاي ناسازگار اوليه، ويژگي هاي شخصيتي و حسادت است. اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است و جامعة آماري آن تمام دانشجويان دانشگاه «آزاد اسلامي» واحد خمين هستند که از اين جامعه، تعداد 384 تن به روش «نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي» انتخاب شدند و به پرسش نامه هاي روان بنه هاي ناسازگار اوليه، پنج عاملي شخصيتي و مقياس اسلامي حسادت پاسخ گفتند. داده ها به روش «ضريب همبستگي پيرسون» و «رگرسيون گام به گام» تجزيه و تحليل شد. نتايج نشانگر رابطة مثبت و معنادار همة حوزه هاي روان بنه هاي ناسازگار اوليه و زيرمقياس روان آزردگي و رابطة  منفي و معنادار زيرمقياس هاي برون گرايي، تجربه پذيري، موافق بودن و وظيفه شناسي با حسادت است. همچنين نمرة موافق بودن، بريدگي و طرد، وظيفه شناسي، و محدوديت هاي مختل، توانايي تبيين بخش معناداري از واريانس حسادت را دارند. نتايج پژوهش گوياي اهميت توجه والدين به نظام تربيتي فرزندان و تمرکز درمانگران و مشاوران اخلاقي بر زيربناهاي عميق اين صفت اخلاقي است.

کليدواژه ها: طرح واره، روان بنه هاي ناسازگار اوليه، ويژگي هاي شخصيتي، حسادت.