رابطه جهت گيري ديني با هوش هيجاني و سلامت روان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال نهم، شماره سوم، پياپي 35، پاييز 1395

علي اوسط کريمي/ کارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات اراک، گروه روانشناسي، اراک، ايران

                                                                                                                     moshaverehqom@gmail.com

رحيم نارويي نصرتي/ استاديار گروه روان شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره rnarooei@yahoo.com

محمدرضا احمدي/ استاديار گروه روان شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

دريافت: 22/10/1394 ـ پذيرش: 19/4/1395

چکيده

هدف اين پژوهش، شناسايي رابطه بين جهت گيري ديني با هوش هيجاني و سلامت روان مي باشد. بدين منظور، به روش توصيفي – همبستگي، نمونه اي شامل 297 نفر (134 دختر و 163 پسر) با استفاده از نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي، از ميان دانش آموزان استعدادهاي درخشان دورة دبيرستان شهرستان قم در سال تحصيلي 1394-1393 انتخاب شد. داده ها از طريق پرسش نامه هاي جهت گيري ديني، هوش هيجاني و سلامت روان (GHQ-28) جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS، ضريب همبستگي پيرسون، تجزيه و تحليل گرديد. يافته هاي پژوهش نشان داد که جهت گيري ديني، با هوش هيجاني و سلامت روان رابطة مستقيم و معنا داري دارد؛ با افزايش ميزان جهت گيري ديني، ميزان هوش هيجاني و سلامت روان افزايش مي يابد. همچنين هوش هيجاني، با سلامت روان رابطة مستقيم و معنادار دارد؛ با افزايش ميزان هوش هيجاني، سلامت روان نيز افزايش مي يابد. با توجه به جنسيت نيز اين نتايج تأييد شد. اين يافته ها نشان مي دهد که با تقويت جهت گيري ديني، مي توان هوش هيجاني بالا و سلامت روان بيشتري براي افراد جامعه فراهم نمود.

کليدواژه ها: جهت گيري ديني، هوش هيجاني، سلامت روان.