بررسي تأثير آموزش مهارت ارتباطي با رويكرد ديني بر عزت نفس و سلامت روان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، زمستان 1395

زهرا شاهسواري / کارشناس ارشد مشاورة خانواده دانشگاه خوارزمي z.shahsavari@ymail.com

رحيم ميردريكوندي / استاديار گروه روان شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

دريافت: 14/7/1393 ـ پذيرش: 21/12/1393

چکيده

اين پژوهش، با هدف بررسي تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي با رويکرد ديني بر عزت  نفس و سلامت روان دانش آموزان دختر انجام گرفته است. روش پژوهش «آزمايشي» از نوع «پيش آزمون – پس آزمون» با گروه کنترل است. ابزارهاي پژوهش، شامل پرسش نامة «عزت  نفس» کوپر اسميت و پرسش نامة «سلامت عمومي» كلبرگ بود. جامعة آماري تمام دانش آموزان دختر مقطع متوسطة شهر پرند در سال تحصيلي 1392 – 1393 بود که از بين آنها به صورت تصادفي و با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، 60 نفر انتخاب و در دو گروه آزمايشي و کنترل جايگزين شدند. مداخلة آزمايشي بر روي گروه آزمايش به مدت 17 جلسة 70 دقيقه اي و يک بار در هفته اجرا شد. براي تحليل داده ها، از آزمون هاي آماري تحليل کواريانس استفاده گرديد. نتايج حاصل از تحليل کواريانس نشان داد که تفاوت معنا داري بين ميانگين عزت  نفس (001/0 P≤ و 32/49 F=) و سلامت رواني (82/83 F= و001/0 P≤) گروه آزمايش و کنترل وجود دارد. آموزش مهارت هاي ارتباطي با رويکرد ديني موجب بهبود عزت  نفس و سلامت رواني دانش آموزان مي شود.

کليد واژ ه ها: مهارت هاي ارتباطي، رويکرد ديني، سلامت رواني، عزت  نفس.