شخصيت ضد اجتماعي؛ نقش خلق و خو، سبك هاي فرزندپروري و طرح واره هاي ناسازگار اوليه

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دهم، شماره اول، پياپي 37، بهار 1396

علي عسگري / کارشناسي ارشد روان شناسي خانواده مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    a.asgari8853@gmail.com

نادر منيرپور / استاديار روان شناسي سلامت دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم                           monirpoor1357@yahoo.com

حميدرضا حسن آبادي / استاديار روان شناسي تربيتي گرايش آمار و روش شناسي تحقيق دانشگاه خوارزمي

دريافت: 11/9/1394 ـ پذيرش: 18/2/1395

چکيده

هدف  اصلي اين پژوهش، بررسي برازش مدل تبيين اختلال شخصيت ضداجتماعي بر اساس طرح واره ناسازگار اوليه، سبک هاي فرزندپروري و خلق و خو بود. در اين پژوهش، 412 دانشجو (244 پسر و 168 دختر) از دانشگاه هاي شهر قم به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. پرسش نامه هاي چند محوري ميلون3 (MCMI_III)، طرح واره ناسازگاراوليه  يانگ (YSQ-SF)، فرزند پروري  يانگ (YPI) و خلق و خوي  کلونينجر (TCI) را تکميل کردند. داده ها با روش  تحليل عامل اکتشافي، تأييدي و معادلات ساختاري بررسي شد. اعتبار و روايي ابزارها، تأييد و مدل ساختاري، از شاخص هاي برازندگي مطلوب و رضايت بخشي در نمونه پژوهش برخوردار بود. نتايج نشان داد که ضرايب مسير مستقيم سبک هاي  فرزندپروري و خلق وخو، به اختلال شخصيت ضداجتماعي معنا دارند. اما ضرايب مسير معرف نقش واسطه اي طرح واره هاي ناسازگاراوليه معنادار نبودند. علي رغم توان بالاي سبک هاي  فرزندپروري و ابعاد خلق وخو در تبيين شخصيت ضداجتماعي، نقش واسطه اي  طرح واره هاي  ناسازگار اوليه بين سبک هاي  فرزندپروري و خلق و خو، با شخصيت ضداجتماعي معنادار نبودند. معنادار نبودن نقش واسطه اي طرح واره ها، احتمالاً ناشي از متناظر بودن سبک هاي فرزندپروري و طر ح واره ها و همبستگي بالاي آنهاست.

کليدواژه ها: شخصيت ضداجتماعي، طرح واره هاي ناسازگار اوليه، سبک هاي فرزندپروري، خلق  وخو، مدل ساختاري.