تأثير آموزش مهارت‌هاي زندگي با رويكرد اسلامي بر افسردگي، اضطراب و استرس زنان مبتلا به اختلالات رواني مزمن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، تابستان 1396

*رسول سليماني نجف‌آبادي / کارشناس ارشد روان‌شناسي باليني دانشگاه اصفهان                          soleimany.r@gmail.com

عليرضا چوبگين / کارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي دانشگاه رازي کرمانشاه                 choobginmahmood@gmail.com

مريم قادري نجف‌آبادي / کارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان  ghaderimesbah@yahoo.com

محبوبه حدادي / کارشناس روان‌شناسي عمومي دانشگاه پيام‌نور واحد بهارستان اصفهان                rasol_soleimani@yahoo.com

دريافت: 06/01/1394- پذيرش: 22/06/1394

چکيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي زندگي با رويکرد اسلامي بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به اختلالات رواني مزمن است. روش پژوهش نيمة آزمايشي با پيش‌آزمون- پس‌آزمون است. جامعة آماري بيماران زن مراجعه‌کننده به مرکز توان‌بخشي بيماران اعصاب و روان «پرستو» شهرستان نجف‌آباد هستند که از زمستان 1392 در اين مرکز بستري شده بودند. تعداد 24 نفر زن، به روش نمونه‌گيري در دسترس، و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند. نتايج تحليل کواريانس نشان داد که پس از کنترل نمرات پيش‌آزمون، تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات افسردگي، اضطراب و استرس دو گروه آزمايش و کنترل در مرحلة پس‌آزمون وجود دارد (01/0> P). با توجه به نتايج پژوهش، آموزش مهارت‌هاي زندگي با رويکرد اسلامي در کاهش افسردگي، اضطراب و استرس زنان مبتلا به اختلالات رواني مزمن مؤثر است و مي‌تواند به‌عنوان يک مداخلة درماني مناسب در کنار درمان دارويي اين بيماران به کارگرفته شود.

کليد‌واژه‌ها: مهارت‌هاي زندگي، رويکرد اسلامي، افسردگي، اضطراب، استرس، اختلالات رواني مزمن.