ساخت آزمون اوليه آرامش رواني در پرتو ازدواج بر اساس منابع اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، تابستان 1396

سلمان نعمتي / كارشناس ارشد روان‌شناسي خانواده مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره             salmannemati@ymail.com

محمدرضا احمدي / استاديار گروه ‌روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره              m.r.Ahmadi313@Gmail.com

رحيم ناروئي نصرتي / استاديار گروه ‌روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره              narooeinosrati@Gmail.com

دريافت: 07/01/1393- پذيرش: 02/04/1394

چکيده

اين پژوهش با هدف ساخت آزمون اوليه آرامش رواني همسران، بر اساس منابع اسلامي صورت گرفت. براي جمع‌آوري آموزه‌هاي دين اسلام، روش توصيفي مورد استفاده قرار گرفته است و براي ارزيابي روايي و اعتبار مقياس، از روش پيمايشي استفاده شده است. ابزار استفاده شده در کنار آزمون محقق ساخته، پرسش‌نامه حالت- رگه اضطراب اسپيلبرگر مي‌باشد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه تأمين نيازهاي مالي، ارضاي نيازهاي جنسي و عاطفي و ايمان مناسب و متناسب، همسران چهار عامل اصلي در ايجاد آرامش رواني همسران مي‌باشند. روايي محتواي سازه مذکور توسط کارشناسان خبره تأييد شده است. روايي ملاک با محاسبه ضريب همبستگي مقياس حاضر با پرسش‌نامه حالت- رگه اضطراب اسپيلبرگر در سطح 05/0 معنادار مي‌باشد. روايي سازه، با محاسبه همبستگي هر يک از خرده‌آزمون‌ها با نمره کل و همچنين همبستگي خرده‌آزمون‌ها با يکديگر در حد مطلوبي قرار دارد. اعتبار آزمون نيز با اجرا بر روي نمونه 108 نفري و محاسبه آلفاي کرونباخ برابر با 924/0، تأييد شد.

کليدواژه‌ها: آزمون اوليه، آرامش رواني، ازدواج، منابع اسلامي، آرامش در پرتو ازدواج.