بررسي خوش‌بيني و تبيين جايگاه آن در استحكام خانواده

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، تابستان 1396

منيره شريفي / کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان                                              sharifi9021@yahoo.com

اعظم پرچم / دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان                                                 a.parcham88@yahoo.com

مريم‌السادات فاتحي‌زاده / دانشيار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان                                                  fatehizadeh@gmail.com

دريافت: 23/09/1393- پذيرش: 10/03/1394

چکيده

امروزه علي‌رغم پيشرفت‌هاي سريع علم و فناوري و امکانات رفاهي، خانواده‌ها دچار تزلزل شده‌اند. آنها نگرش صحيحي نسبت به حوادث و رفتارهاي اطرافيان خود ندارند و با نگرش بدبينانه، به ارزيابي مسائل و مشکلات مي‌پردازند. يکي از عواملي که مي‌تواند در استحکام‌بخشي خانواده مؤثر باشد، خوش‌بيني است. اين پژوهش ضمن مرور برخي پژوهش‌هاي روان‌شناسي و مراجعه به منابع اسلامي، به بررسي خوش‌بيني و ابعاد و مؤلفه‌هاي آن پرداخته، نقش آن را در استحکام خانواده تبيين نموده، و متغيرهاي مرتبط با خوش‌بيني در استحکام خانواده را بررسي کرده است. نتايج پژوهش حاکي از اين است که خوش‌بيني بر مبناي توجه به جنبه‌هاي مثبت زندگي، ارائه تفسيرهاي صحيح از رفتار ديگران و انتظار نتايج خوشايند، بر پايه توجه و تفسيرهاي مثبت مبتني است. اين طرز تفكر در ديدگاه اسلامي، حول محور توحيد مي‌گردد.

کليدواژه‌ها: خوش‌بيني، استحکام خانواده، روان‌شناسي، اسلام.