مقايسه اضطراب مرگ، احساس تنهايي و دلبستگي به خدا، در بين بيماران سرطاني، بيماران قلبي و افراد سالم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، تابستان 1396

عادل زاهد بابلان / دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه محقق اردبيلي                                                          zahed@uma.ac.ir

شيدا برقي / کارشناس ارشد روان‌شناسي دانشگاه محقق اردبيلي

دريافت: 17/09/1393- پذيرش: 05/03/1394

چکيده

اين پژوهش ﺑا هدف مقايسه اﺿـﻄﺮاب ﻣﺮگ، احساس تنهايي و دلبستگي به خدا، در بين بيماران سرطاني، قلبي و افراد سالم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. جامعه آماري شامل 612 بيمار سرطاني، 210 بيمار قلبي و 40 نفر افراد سالم بود. براي جمع‌آوري داده‌ها، از پرسش‌نامه‌هاي اضطراب مرگ تمپلر، احساس تنهايي UCLA و دلبستگي به خدا اثر بک و مک‌دونالد استفاده شد. آماره‌هاي مربوط به سه تحليل واريانس تک‌‌متغيري، پس از تصحيح بنفروني نشان داد كه تفاوت ميانگين هر سه متغير در بين سه گروه معني‌دار است. نتايج آزمون تعقيبي LSD نشان داد، ميانگين نمرات احساس تنهايي در بيماران سرطاني به گونه معني‌دار بالاتر از بيماران قلبي و افراد سالم است. اما ميانگين نمره دلبستگي به خدا، در بيماران سرطاني و قلبي بالاتر از افراد سالم است. همچنين ميانگين نمره اضطراب مرگ بيماران سرطاني، به گونه معني‌داري بالاتر از بيماران قلبي و افراد سالم است.

کليدواژه‌ها: احساس تنهايي، اضطراب مرگ، دلبستگي به خدا، سرطان، بيماري قلبي.