بررسي رابطة هوش معنوي و عمل به باورهاي ديني با تنظيم هيجان شناختي در زنان باردار

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، تابستان 1396

بنت‌الهدي محمدي کنجاني/ کارشناس ارشد روان‌شناسي پژوهشکده علوم شناختي تهران     bentolhoda_mohammadi@yahoo.com

محمدعلي مظاهري/ استاد گروه روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي

محمود حيدري/ استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي                                         mahmoodhaidari@yahoo.com

عليرضا مرادي/ استاد گروه روان‌شناسي دانشگاه خوارزمي

دريافت: 21/10/1393- پذيرش: 05/04/1394

چکيده

اين پژوهش با هدف ارزيابي رابطة هوش معنوي و عمل به باورهاي ديني با تنظيم هيجان‌شناختي در زنان باردار شهر تهران اجرا گرديد. پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. اين پژوهش با استفاده از نمونة در دسترس انجام گرفته و400 تن از زنان باردار پرسش‌نامة «تنظيم هيجان‌شناختي»، پرسش‌نامة «خود گزارش‌دهي هوش معنوي کينگ» و پرسش‌نامة «عمل به باورهاي ديني» را تكميل كردند. يافته‌هاي حاكي از اين است كه بين تنظيم هيجان‌شناختي با هوش معنوي و عمل به باورهاي ديني و مؤلفه‌هايشان همبستگي مثبت معناداري وجود دارد. عمل به باورهاي ديني و هوش معنوي بالاتر پيش‌بيني‌کنندة تنظيم هيجان‌شناختي کارآمدتري است. از ميان مؤلفه‌هاي هوش معنوي، معناسازي شخصي و در بين مؤلفه‌هاي عمل به باورهاي ديني، عمل به واجبات و دوري از محرمات پيش‌بيني‌کننده‌هاي معتبر تنظيم هيجان‌شناختي هستند. همچنين ميان هوش معنوي و عمل به باورهاي ديني در زنان باردار رابطة مثبت معناداري وجود دارد.

کليدواژه‌ها: تنظيم هيجان شناختي، هوش معنوي، عمل به باورهاي ديني، زنان باردار.