اعمال نيك در ديدگاه كودكان پيش دبستاني؛ مطالعه پديدارشناختي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دهم، شماره سوم، پياپي 39، پاييز 1396

شهروز نعمتي / استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز                                                sh.nemati@tabrizu.ac.ir

علي ايمان زاده / استاديار استاديار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تبريز                        a.imanzadeh@malayeru.ac.ir

دريافت: 14/04/1394- پذيرش: 01/10/1394

 

چکيده

کودکان، در فرايند رشد، در کانون خانواده و از طريق نهادهاي اجتماعي و آموزشي، با ارزش هاي حاكم بر جامعه و خانواده آشنا شده، و در حد امکان به آنها عمل مي کنند. براي دستيابي به ديدگاه کودکان در ارتباط با اعمال نيک، از روش کيفي و نظريه برخاسته از داده ها استفاده شد. در اين راستا، بيست و پنج نفر از کودکان پيش دبستاني شهرستان ملاير، به صورت تصادفي انتخاب و سؤالات نيمه ساختاريافته، در مورد کارهاي نيک از ديدگاه کودکان، رسيدن به مرحله اشباع مورد بررسي قرار گرفت. تحليل يافته ها از طريق کدهاي باز و مشخص شدن گزاره ها اصلي و فرعي، نشان داد که در اين گروه، به ترتيب، ياري رساندن، اطاعت از والدين و پرهيز از اذيت ديگران، جزء رفتارهاي خوبي محسوب مي شوند که کودکان گزارش مي کنند. اين امر نشان مي دهد که حمايت از هم نوع و پرهيز از خشونت و ويژگي هاي الگوپذير، در فرايند رشد کودکان از اهميت خاصي برخوردار است و در نظام هاي آموزشي و فرهنگي جامعه ايراني، به آن بيشتر توجه شده است.

کليدواژه ها: اعمال نيک، کودکان پيش  دبستاني، ايران.