بررسي رابطة جهت گيري مذهبي با نگرش به حجاب و خودمهارگري در دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دهم، شماره سوم، پياپي 39، پاييز 1396

سيده فاطمه صدر / دانشجوي دكتري روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقيقات Fsadr2009@yahoo.com

عبدالله معتمدي / دانشيار گروه روان شناسي باليني دانشگاه علامه طباطبائي                  a_moatamedy@yahoo.com

دريافت: 24/01/1394- پذيرش: 13/07/1394

 

چکيده

اين پژوهش با هدف تعيين رابطه جهت گيري مذهبي با نگرش به حجاب و خودمهارگري، در دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي انجام شده است. اين مطالعه با روش توصيفي تحليلي بر روي 382 نفر از دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي تهران، در زمستان 1393 انجام گرديده است. ابزار سنجي مطالعه، پرسش نامه جهت گيري مذهبي آلپورت، پرسش نامه نگرش به حجاب و پرسش نامه خودمهارگري بود. يافته ها نشان داد، افرادي که در جهت گيري مذهبي دروني، داراي نمرات بالاتري بودند، به حجاب نگرش مثبتي داشتند و اين رابطه براي جهت گيري مذهبي بيروني منفي بود. افراد با جهت گيري مذهبي دروني نيز از خودمهارگري بيشتري، در مقايسه با افرادي که جهت گيري مذهبي بيروني داشتند، برخوردار بودند. در مجموع، چنين استنباط مي شود که تنها جهت گيري مذهبي دروني سبب افزايش نگرش مثبت به حجاب و خودمهارگري بيشتر در دانشجويان مي گردد. بنابراين، مي توان انتظار داشت که با تقويت باورهاي ديني دروني در ميان دانشجويان، ميزان حجاب و خودمهارگري آنان را افزايش داد.

کليد واژه ها: جهت گيري مذهبي، نگرش به حجاب، خودمهارگري.