تأثير مشاورة زوجي اميدمحور با رويكرد اسلامي بر دلزدگي و سازگاري زناشويي زوجين نابارور شهر اصفهان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دهم، شماره چهارم، پياپي 40، زمستان 1396.

آرزو خالقيان / دانشجوي دكتري مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان واحد خوراسگان Arezookhleghian@yahoo.com

مه‌سيما پورشهرياري / دانشيار گروه مشاوره دانشگاه الزهراء عليها السلام      spourshahriari@hotmail.com

سيمين حسينيان / استاد گروه مشاوره دانشگاه الزهراء عليها السلام.

دريافت: 03/06/1394 - پذيرش: 24/11/1394

چکيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير مشاورة زوجي اميدمحور با رويکرد اسلامي بر دلزدگي و سازگاري زناشويي زوجين نابارور بود. اين پژوهش يک مطالعة نيمه‌تجربي با استفاده از گروه کنترل و طرح پيش‌آزمون، پس‌آزمون و پيگيري بود. نمونة آماري 32 زوج نابارور بودند که به شيوة «نمونه‌گيري مبتني بر هدف» از بين مراجعه‌کنندگان به مراکز ناباروري و متخصصان زنان و زايمان شهر اصفهان انتخاب و به صورت تصادفي، در دو گروه کنترل و آزمايش (هر گروه 16 زوج) جايگيري شدند. سپس گروه آزمايش در 7 جلسة مشاوره زوجي اميدمحور شرکت كردند. هر دو گروه مقياس تجديد‌نظر شدة «سازگاري زناشويي» و مقياس «دلزدگي زناشويي» را در مراحل پيش‌آزمون، پس‌آزمون و پيگيري (يک ماه پس از اختتام جلسات) تکميل نمودند. به منظور تجزيه‌و‌تحليل داده‌ها، تحليل کوواريانس چندمتغيره با استفاده از نرم‌افزار Spss-18 به کار گرفته شد. نتايج به‌دست‌آمده نشان داد در مراحل پس‌آزمون و پيگيري، در ميانگين نمره‌هاي سازگاري زناشويي، دلزدگي زناشويي و ابعاد آن (فرسودگي جسمي، هيجاني و رواني)، بين دوگروه آزمايش و کنترل تفاوت‌هاي معناداري وجود دارد (0005/0< P). يافته‌هاي اين پژوهش تأثير مشاوره زوجي اميدمحور با رويکرد اسلامي بر دلزدگي و سازگاري زناشويي زوج‌هاي نابارور را تأييد نموده كه در برنامه‌ريزي براي مشاوره و روان‌درماني زوج‌هاي نابارور قابل استفاده است.

کليدواژه‌ها: زوج‌هاي نابارور، مشاورة زوجي اميدمحور، رويکرد اسلامي، سازگاري زناشويي، دلزدگي زناشويي.