بررسي رابطة سبك زندگي اسلامي با بحران هويت و سلامت عمومي در نوجوانان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دهم، شماره چهارم، پياپي 40، زمستان 1396

معصومه کفيلي يوسف‌آباد / کارشناس ارشد روان‌شناسي تربيتي دانشگاه الزهراء عليها السلام

شيما پژوهي‌نيا / دانشجوي دکتري روان‌شناسي دانشگاه علامه طباطبائي                    sh.pajouhinia@yahoo.com

سيدمحمدحسن فاطمي اردستاني / کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشکدة اصول‌الدين تهران      bikaran_hf@yahoo.com

محمود اسلامي / کارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب.

دريافت: 02/07/1394 - پذيرش: 09/12/1394

چکيده

اين پژوهش با هدف بررسي رابطة سبک زندگي اسلامي با ميزان بحران هويت و سلامت عمومي در نوجوانان شهر تبريز انجام شده است. بدين‌منظور، نمونه‌اي با حجم 200 نفر و به روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چند‌مرحله‌اي، از بين کلية دانش‌آموزان دختر پاية سوم دبيرستان ساکن شهر تبريز در سال 92-93 انتخاب گرديد. براي جمع‌آوري داده‌ها، از پرسش‌نامة سبک زندگي اسلامي کاوياني، پرسش‌نامة سلامت عمومي گلدبرگ و پرسش‌نامة بحران هويت احمدي استفاده شد. داده‌هاي به‌دست‌آمده، با شاخص‌هاي آماري توصيفي، ضريب همبستگي و رگرسيون مورد تجزيه‌و‌تحليل قرار گرفت. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد، بين سبک زندگي اسلامي با بحران هويت و وجود نشانگان مرضي، در نوجوانان، رابطة معکوس معنادار وجود دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيري نشان داد که سبک زندگي اسلامي، مي‌تواند ميزان بحران هويت و سلامت عمومي را در نوجوانان تبيين کند.

کليد‌واژه‌ها: سبک زندگي اسلامي، بحران هويت، سلامت عمومي، نوجوانان.