اثر‌بخشي معنويت‌درماني گروهي بر كاهش ترس از مرگ و استرس ادراك شده

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال دهم، شماره چهارم، پياپي 40، زمستان 1396

محمداحسان تقي‌زاده / استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه پيام‌نور مرکز تهران جنوب    metaghizadeh@yahoo.com

مليحه خاکپورنيا / کارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي دانشگاه پيام‌نور مرکز تهران جنوب  rezvan2030@yahoo.com

دريافت: 13/05/1394 - پذيرش: 02/11/1394

چکيده

هدف اين پژوهش، مطالعة اثربخشي معنويت‌درماني بر کاهش ترس از مرگ و استرس زنان 35-50 ساله است. اين پژوهش از نوع آزمايشي است و طرح تحقيق بر دو گروه با پيش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. جامعة نمونه شامل 30 تن (15 تن گروه آزمايش و 15 تن گروه کنترل) با استفاده از روش نمونه‌گيري هدفمند انتخاب شدند. افراد گروه آزمايش 8 جلسه در مداخلات معنويت‌درماني شرکت کردند. ابزار گردآوري داده‌ها شامل پرسش‌نامة «ترس از مرگ» و پرسش‌نامة «استرس ادراک شده» بود. داده‌هاي به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار spss20 و روش آماري کوواريانس تجزيه‌و‌تحليل شد. نتايج به‌دست‌آمده از آمار آزمون F مربوط به بررسي تفاوت ميانگين نمره‌هاي ترس از مرگ برابر با 971/13 و سطح معناداري 01/0p< و استرس برابر 518/58 و سطح معناداري 01/0p< نشان مي‌دهد تفاوت بين ميانگين نمره‌هاي ترس از مرگ و استرس در مرحلة پس‌آزمون در گروه آزمايش و کنترل معنا‌دار است و مي‌توان گفت: معنويت‌درماني گروهي ميزان ترس از مرگ و استرس زنان را کاهش مي‌دهد. با توجه به نتايج به‌دست‌آمده، مي‌توان گفت: معنويت‌درماني در کاهش ترس از مرگ و استرس زنان مؤثر است. با عنايت به يافته‌هاي موجود، به نظر مي‌رسد استفاده از مداخلة معنوي در مجموعه مداخلات روان‌شناختي اثرگذار است.

کليد‌واژه‌ها: معنويت‌درماني، ترس از مرگ، استرس ادراک شده.