اثربخشي آموزش صبر مبتني بر آموزه‌هاي ديني بر تاب‌آوري

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 41، بهار 1397

عزت‌اله قدم‌پور / دانشيار روان‌شناسي تربيتي دانشگاه لرستان                                         ghadampour.e@lu.ac.ir

طاهره رحيمي‌پور / دانشجوي دکتري روان‌شناسي تربيتي دانشگاه لرستان                        t.rahimipour@gmail.com

فاطمه اميري / دانشجو دکتري روان‌شناسي تربيتي دانشگاه لرستان                                                                       

زهرا خليلي گشنيگاني / دانشجوي دکتري روان‌شناسي تربيتي دانشگاه لرستان     

دريافت: 18/01/1395 - پذيرش: 06/06/1395

چكيده

اين پژوهش، پژوهشي تجربي با طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود که با هدف بررسي اثربخشي آموزش صبر مبتني بر آموزه‌هاي ديني، بر ميزان تاب‌آوري دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان صورت گرفت. جامعه آماري، شامل دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي دخترانه شهر اصفهان در سال تحصيلي 94-93 بود. نمونه آماري، 30 نفر از اين دانش‌آموزان بودند که به روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب و به‌تصادف در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. آموزش صبر، به‌‌عنوان مداخله به مدت يازده جلسه در گروه آزمايش اجرا شد. ابزار اندازه‌گيري پژوهش شامل پرسش‌نامه‌ تاب‌آوري کونور و ديويدسون و مقياس صبر حسين‌ثابت بود. داده‌هاي پژوهش با استفاده از روش آماري تحليل كوواريانس مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفتند. يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه آموزش صبر به شيوة گروهي در سطح معناداري 05/0p< در افزايش تاب‌آوري دانش‌آموزان مؤثر مي‌باشد.

کليدواژه‌ها: آموزش صبر، تاب‌آوري، صبر.