نقش بخشودگي و معناداري زندگي در پيش‌بيني بهزيستي روان‌شناختي و رضايت از زندگي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 41، بهار 1397

محمد نريماني / استاد روان‌شناسي عمومي دانشگاه محقق اردبيلي                             m_narimani@uma.ac.ir

ياسر حبيبي / کارشناسي ارشد روان‌شناسي عمومي دانشگاه محقق اردبيلي                   yaser6889@yahoo.com

محمدعلي قاسمي‌نژاد / دکتراي روان‌شناسي عمومي دانشگاه محقق اردبيلي    mohamad_psy25@yahoo.com  

دريافت: 08/12/1394 - پذيرش: 28/05/1395

چکيده

هدف اين پژوهش، بررسي رابطة بخشودگي و معنا در زندگي، با بهزيستي روان‌شناختي و رضايت از زندگي در دانشجويان است. روش پژوهش، توصيفي- همبستگي با کاربرد رگرسيون در پيش‌بيني متغيرها است. جامعة آماري کليه دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه محقق اردبيلي در سال تحصيلي 94-1393 بودند. 270 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و به پرسش‌نامه‌هاي رضايت از زندگي داينر، بهزيستي روان‌شناختي ريف، معناي زندگي استيگر و همکاران و بخشودگي احتشام‌زاده و همکاران پاسخ دادند. داده‌ها توسط ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه و تحليل واريانس تحليل شدند. يافته‌ها نشان داد که بخشودگي و معناي زندگي، داراي ارتباط مثبت و معنادار با بهزيستي روان‌شناختي و رضايت از زندگي مي‌باشند، همچنين درک واقع‌بينانه از مؤلفه‌هاي بخشودگي و معناي زندگي، قادر به پيش‌بيني بهزيستي روان‌شناختي و رضايت زندگي، به‌عنوان متغيرهاي ملاک در اين پژوهش مي‌باشند. نتايج اين پژوهش، از نقش بخشودگي و معنا در زندگي، به‌عنوان عاملي تأثيرگذار در پيش‌بيني بهزيستي روان‌شناختي و رضايت از زندگي در دانشجويان حمايت مي‌کند.

کليدواژه‌ها: بخشودگي، معنا در زندگي، رضايت از زندگي، بهزيستي روان‌شناختي.