پيش‌بيني عمل به باورهاي ديني براساس سبك‌هاي مقابله‌اي و خودكارآمدي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 41، بهار 1397

نسيم محمدي / دانشجوي دكتري مشاوره دانشگاه محقق اردبيلي                 nassimmohammadi@vatanmail.ir

زينب بدلپور / کارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه محقق اردبيلي                        zbadalpoor154@gmail.com

وحيد نوروززاده / دانشجوي دکتري روان‌شناسي عمومي دانشگاه اروميه         vahid_noroozzadeh@yahoo.com

فرزانه ميکائيلي منيع / دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه اروميه                      F.micheali.manee@Gmail.com

دريافت: 29/06/1394 - پذيرش: 16/12/1394

چکيده

هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين عمل به باورهاي ‌ديني، با سبک‌هاي مقابله‌اي و خودکارآمدي در بين زنان متأهل شهر رشت بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. کلية زنان متأهل شهر رشت در سال 1394 جامعة آماري اين پژوهش را تشکيل مي‏دادند. از ميان آنها با استفاده از روش نمونه‏گيري در دسترس 200 زن انتخاب شده و به پرسش‌نامة سبک‌هاي مقابله‌اي جالوويس، پرسش‌نامة عمل به باورهاي ديني نيلسون و پرسش‌نامة خودکارآمدي شرز و همکاران پاسخ دادند. پس از جمع‌آوري اطلاعات، نتايج به دست آمده نشان داد که بين سبک‌هاي مقابله‌اي رويارويي، آرام‌کننده و خودکارآمدي با عمل به باورهاي ديني رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد و بين سبک‌ مقابله‌اي ‌هيجاني با عمل به باورهاي ‌ديني همبستگي معنادار نشان داده نشد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که زنان ‌متأهل، بهتر است با پشتکار، رفتارهاي مذهبي را در خود بالا ببرند تا به هنگام مواجهه با موقعيت‌هاي استرس‌زا، از سبک‌هاي مقابله‌اي رويارويي و آرام‌کننده استفاده کنند و بدين طريق ميزان سلامت ‌رواني خود را افزايش دهند.

کليدواژه‌ها: سبک‌هاي مقابله‌اي، باورهاي ديني، زنان متأهل.