طراحي و ارزيابي اثربخشي آموزش آموزه‌هاي ديني ـ روان‌شناختي بر روابط سالم و مهارت‌هاي ارتباطي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، تابستان 1397

هادي بهرامي‌احسان / استاد گروه روان‌شناسي، دانشگاه تهران
جنان نوين / کارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي، دانشگاه تهران    ‌  janan.novin@gmail.com
سيدمحمدرضا رضازاده / دانشيار گروه روان‌شناسي، دانشگاه تهران
دريافت: 02/08/1394 ـ پذيرش: 15/10/1395
چکيده
اين پژوهش، به هدف شناسايي اثربخشي بسته آموزشي طراحي شده مبتني بر آموزه‌هاي ديني – روان‌شناختي بر روابط سالم و مهارت‌هاي ارتباطي طراحي و اجرا گرديد. جامعه آماري شامل زنان متأهل ساکن منطقه يازده و دوازده تهراني است که حداقل، يک سال و حداکثر پانزده سال از زمان ازدواج آنان گذشته است. نمونه آماري، شامل 36 زن متأهل در منطقه 11 و 12 تهران است که با روش نمونه‌گيري داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار داده شدند. از مقياس مناسبات سالم و مقياس مهارت‌هاي ارتباطي استفاده شد. ابتدا، از هر دو گروه پيش‌‌آزمون به عمل آمد، آنگاه، گروه آزمايش طي هفت جلسه دو ساعته، تحت آموزش بسته آموزشي طراحي شده قرار گرفت. پس از پايان آموزش، مجدداً از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. براي مقايسه نتايج از آزمون تحليل کوواريانس استفاده شد. نتايج حاکي از اين بود که آموزش بسته آموزشي بر روابط سالم و ابعاد روابط سالم و مهارت‌هاي ارتباطي، تأثير مثبت دارد.
کليدواژه‌ها: روابط سالم، مهارت‌هاي ارتباطي بين‌فردي، آموزه‌هاي ديني – روان‌شناختي، زنان متأهل.