عوامل و الگوي انگيزش از ديدگاه آيت‌الله مصباح‌يزدي: نگاهي تحليلي ـ روان‌شناختي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، تابستان 1397

محمدحسين اميني / کارشناس ارشد روان‌شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     amini.2960@yahoo.com
ابوالقاسم بشيري / استاديار گروه روان‌شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    bashiri@Qabas.net
رحيم ناروئي نصرتي / دانشيار گروه روان‌شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     rnarooei@yahoo.com
دريافت: 05/12/1395 ـ پذيرش: 19/04/1396
چکيده
هدف اين پژوهش، شناسايي عوامل انگيزشي رفتار بر اساس ديدگاه آيت‌آلله مصباح‌يزدي و طراحي الگوي نظري انگيزش، در چارچوب ديدگاه ايشان مي‌باشد. بدين‌منظور، ابتدا به آثار آيت‌الله مصباح‌يزدي مراجعه و نقطه نظرات ايشان در ارتباط با عوامل و فرايندهاي انگيزشي انسان جمع‌آوري گرديد. سپس، به روش توصيفي - تحيللي ديدگاه و طرح انگيزشي ايشان، با نگاهي روان‌شناختي بسط و گسترش داده شد و در قالب يک نمودار شبکه‌اي، به‌عنوان الگويي اوليه براي انگيزش رفتار ارائه گرديد. بر اساس ديدگاه ايشان، انسان داراي دو ساحتي، هدفمند، جاودانه، ذاتاً داراي اختيار و قدرت انتخاب، عالي‌ترين موجود و نزد خداوند داراي کرامت است و گرايش به سمت کمال دارد. در بعد انگيزش و انرژي رفتار،انسان داراي پوياي نفس، گرايش‌هاي بنيادي نفس، شناخت، نحوه جهان‌بيني و اراده مؤلفه‌هاي انگيزشي رفتار مي‌باشد. به علاوه، با توجه به الگوي ويژه‌اي که ايشان براي ساختار نفس ارائه کرده‌اند، خود نفس و گرايش‌هاي بنيادي آن، اصالت داشته و تأمين‌کنندة انرژي و جهت‌ همه رفتارها مي‌باشد.
کليدواژه‌ها: الگو، انگيزش، آيت‌الله مصباح‌يزدي.