مدل‌يابي خودشكوفايي بر پاية هوش معنوي، هوش اخلاقي و بهزيستي روان‌شناختي دانش‌آموزان تيزهوش

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، تابستان 1397

عزت زمانيان قوژدي / دانشجوي کارشناسي ارشد روان‌شناسي عمومي دانشگاه پيام‌نور تهران، ايران
    Ezzat.zamanian@yahoo.com
 زيبا برقي ايراني / استاديار گروه روان‌شناسي عمومي، دانشگاه پيام‌نور تهران، ايران    kimia2010@gmail.com
مهناز علي‌اکبري دهكردي / استاد گروه روان‌شناسي عمومي، دانشگاه پيام‌نور تهران، ايران    m_akbari@pnu.ac.ir
دريافت: 19/07/1396 ـ پذيرش: 02/12/1396
چکيده
اين پژوهش، با هدف مدل‌يابي خودشکوفايي بر پاية هوش معنوي، هوش اخلاقي و بهزيستي روان‌شناختي انجام شده است. جامعة آماري پژوهش را دانش‌آموزان تيزهوش استان سمنان تشکيل مي‌دادند. جهت تعيين حجم نمونه، ابتدا توسط نمونه‌گيري تصادفي ساده، دو شهر شاهرود و دامغان برگزيده شدند که از مدارس تيزهوشان اين شهرستان‌ها چهارصد دانش‌آموز با روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب گردبدند. براي جمع‌آوري اطلاعات، از مقياس‌هاي هوش معنوي، هوش اخلاقي، بهزيستي روان‌شناختي و خودشکوفايي ASAI استفاده شد. داده‌هاي پژوهش به روش معادلات ساختاري مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که هوش معنوي بر خودشکوفايي اثر مستقيم مثبت و معنادار دارد و همچنين بهزيستي روان‌شناختي نقش واسطه‌گري براي هوش معنوي و خودشکوفايي تيزهوشان را دارد؛ بدين‌معنا که افزيش هوش معنوي، بر بهزيستي روان‌شناختي فرد اثر مثبت مي‌گذارد و بهزيستي روان‌شناختي مثبت باعث افزايش خودشکوفايي فرد مي‌شود. هوش اخلاقي نيز به‌ صورت غيرمستقيم و از طريق تأثير بر بهزيستي روان‌شناختي، بر خودشکوفايي اثر مثبت معنادار دارد؛ اما اثر مستقيمي بر خودشکوفايي ندارد. در نتيجه، گنجاندن آموزش‌هايي براي بالابردن سطح هوش معنوي، هوش اخلاقي و بهزيستي روان‌شناختي در مدارس و کتب درسي براي پرورش دانش‌آموزاني خودشکوفا، از اهميت بسزايي برخوردار است.
کليدواژه‌ها: خودشکوفايي، هوش معنوي، هوش اخلاقي، بهزيستي روان‌شناختي.