اثربخشي آموزش مؤلفه‌هاي معنوي بر احساس تنهايي و حرمت نفسِ دانش‌آموزان پرورشگاهي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، تابستان 1397

حسن عظيمي‌نژاد / دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه آزاد واحد جامع رودهن     hasanazimi66@yahoo.com 
مسعود کريمي‌فر / کارشناس ارشد روان‌شناسي، دانشگاه علامه طباطبائي     masoudkarimi.psy@gmail.com
احسان دين‌رور / کارشناس ارشد روان‌شناسي، دانشگاه علامه طباطبائي
بدرالسادات دانشمند / استاديار برنامه‌ريزي درسي دانشگاه باهنر كرمان      daneshmand@uk.ac.ir
دريافت: 03/06/1394 ـ پذيرش: 28/10/1394
چكيده
«معنويت» به‌عنوان يک عامل مؤثر، نقش مهمي بر سلامت جسم و روان افراد و به‌ويژه نوجوانان ايفا مي‌کند. توجه به اين متغير، زماني که فرد بدون والد و سرپرستي باشد، بيش از گذشته ضرورت مي‌يابد. اين پژوهش، با هدف اثربخشي آموزش مؤلفه‌هاي معنوي، بر احساس تنهايي و حرمت نفس، در نوجوانان پرورشگاهي انجام شد. نمونه پژوهش، 40 نوجوان ساکن در پرورشگاه‌هاي شهر کرمان بودند که به صورت تصادفي در چهار گروه قرار گرفتند. به دو گروه آزمايشي، مؤلفه‌هاي معنوي در 10 جلسه 90 دقيقه‌اي ارائه شد و دو گروه كنترل، برنامه‌اي دريافت نكردند. با توجه به روش آماري، فقط از يک گروه آزمايش و يک گروه کنترل پيش از اجراي برنامه درماني پيش‌آزمون گرفته شد، اما پس از اجراي برنامة درماني، هر 4 گروه به پرسش‌نامه‌هاي احساس تنهايي و حرمت نفس پاسخ دادند. نتايج نشان داد كه آموزش مؤلفه‌هاي معنوي تأثير معناداري بر احساس تنهايي نوجوانان داشته است (05/0P<)، اما بر مؤلفه حرمت نفس اثربخش نبوده است. مؤلفه‌هاي معنوي، با اصلاح و بازسازي و سپس، نوسازي دروني و بروني افراد، زمينه رشد، شکوفايي و رستگاري او فراهم مي‌کند.
کليدواژه‌ها: مؤلفه‌هاي معنوي، احساس تنهايي، حرمت نفس، نوجوانان پرورشگاهي.