بررسي و مقايسة اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس و چندوجهي معنوي ـ مذهبي بر شدت علائم روان‌شناختي (اضطراب، افسردگي، جسماني‌سازي) در بيماران مبتلا به سوء‌هاضمة كنشي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، تابستان 1397

نيلوفر ميکائيلي / دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه محقق اردبيلي
نادر حاجلو / دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه محقق اردبيلي    hajloo53@uma.ac.ir
محمد نريماني / استاد گروه رواشناسي دانشگاه محقق اردبيلي
سبحان پورنيکدست / دکتري تخصصي گروه روان‌شناسي دانشگاه محقق اردبيلي    S.pournikdast@gmail.com
دريافت: 04/09/1394 ـ پذيرش: 29/01/1395
چکيده
اين پژوهش با هدف مقايسة اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس و چندوجهي معنوي- مذهبي بر شدت علائم روان‌شناختي در بيماران سوء‌هاضمة کنشي طراحي و اجرا گرديد. اين پژوهش، تجربي و كاربردي است و با طرح پژوهشي پيش‌آزمون- پس‌آزمون با كنترل انجام مي‌شود. جامعة پژوهش، بيماران گوارشي منطقة 5 تهران بوده و 54 بيمار به روش نمونه‌گيري در دسترس و با گمارش تصادفي و در قالب دو گروه آزمايشي و يک گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار پژوهش، فرم کوتاه علائم روان‌شناختي بوده و داده‌ها از طريق تحليل واريانس با اندازه‌هاي تکراري چندمتغيري و آزمون‌هاي تعقيبي بونفرني و با به‌کارگيري نرم‌افزار  SPSSتجزيه‌وتحليل شدند. يافته‌ها نشان داد که درگروه‌هاي آزمايشي، در هر سه مؤلفة علائم روان‌شناختي، به هنگام ورود به پژوهش و بعد از درمان و در دورة پيگيري، اختلاف معنا‌داري وجود داشته است؛ درحالي‌که در گروه کنترل، از اين نظر تفاوت معنا‌داري مشاهده نشد. همچنين از اين لحاظ بين گروه‌هاي درماني، تفاوت معناداري ديده نمي‌شود. بنا بر نتايج يادشده، امکان بهره‌گيري از مداخله‌هاي پيش‌گفته را در بيماران يادشده فراهم ساخته است.
کليدواژه‌ها: درمان چندوجهي لازاروس، درمان چندوجهي معنوي- مذهبي، سوءهاضمة عملکردي.