بررسي نقش تعديل‌كنندة پايبندي مذهبي در رابطة روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه با باورهاي غيرمنطقي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، تابستان 1397

عباس‌علي‌ هراتيان / دانشجوي دكتري روان‌شناسي عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    a.haratiyan@rihu.ac.ir
مسعود جان‌بزرگي / استاد گروه روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    psychjan@gmail.com
مژگان آگاه‌هريس / استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه پيام‌نور گرمسار     agah.mojgan@yahoo.com
محمدحسن ابويي مهريزي / كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان، پرديس شهيد بهشتي مشهد    
دريافت: 04/04/1394 ـ پذيرش: 10/10/1394
چكيده
اين پژوهش، از نوع همبستگي است و به‌منظور بررسي نقش تعديل‌كنندة پايبندي مذهبي در رابطة روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه با باورهاي غيرمنطقي انجام شده است. جامعة آماري اين پژوهش را متأهلين استان سمنان تشكيل مي‌دهند. از كل جامعة آماري، تعداد 782 نفر با استفاده از نمونه‌گيري تصادفي چندمرحله‌اي به‌عنوان پژوهش انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از روش‌هاي همبستگي پيرسون و آزمون Z فيشر مورد تحليل قرار گرفت. نتايج، نقش تعديل‌کنندگي متغير پايبندي مذهبي را تأييد كرد؛ بدين‌معنا که پايبندي مذهبي، به شکل معناداري رابطة روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه با باورهاي غيرمنطقي را تقويت مي‌کند.
كليدواژه‌ها: پايبندي مذهبي، روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه، باورهاي غيرمنطقي.