اثربخشي درمان وجودي بر اساس قرآن كريم (با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبائي)؛ بر تغيير مثبت باورهاي وجودي بيماران ام اس

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال يازدهم، شماره سوم، پياپي 43، پاييز 1397

پريسا پرن / دکتري مشاوره دانشگاه علوم تحقيقات    parisa.paran52@gmail.com
مسعود آذربايجاني / دانشيار روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    Mazarbayejani110@yahoo.com
علي دلاور / عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي
‌دريافت: 30/06/1394 - پذيرش: 14/11/1394
چکيده
اين پژوهش، به‌منظور تعيين اثربخشي درمان وجودي،‌ بر اساس قرآن کريم، بر تغيير مثبت باورهاي مبتلايان به ام‌اس ارائه شده است. جامعة آماري اين تحقيق، کليه بيماران ام‌اس تحت پوشش بيمة تأمين اجتماعي بودند. براي بررسي باورهاي وجودي مبتلايان به ام‌اس و بررسي اثربخشي درمان استخراجي از قرآن کريم، پرسش‌نامه‌اي طراحي شد و در اختيار مبتلايان به ام‌اس قرار گرفت. پس از جمع‌آوري پرسش‌نامه محقق‌ساخته و پس از طي مراحل تحليل عاملي، استخراج عوامل تشکيل‌دهنده باورهاي وجودي مبتلايان انجام شد که به ترتيب شامل، باورهاي وجودي در رابطه با: 1. بودن در جهان معنادار؛ 2. ايمان و حقيقت؛ 3. خودآگاهي و مسئوليت؛ 4. بخشش و عشق به ديگران بودند. در مرحلة نهايي پرسش‌نامه اصلاح شده، براي بررسي تغيير مثبت باورها، در اختيار دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفت. نتيجه تحقيق نشان داد که درمان وجودي بر تغيير مثبت بيماران ام‌اس مؤثر است.
کليدواژه‌ها: رويکرد وجودي، درمان وجودي بر اساس قرآن کريم، باورهاي وجودي.