اثربخشي آموزش صبر بر اميد و بهزيستي روان‌شناختي مادران كودكان كم‌توان ذهني

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال يازدهم، شماره سوم، پياپي 43، پاييز 1397

راضيه زارع بواني / کارشناس ارشد روان‌شناسي دانشگاه علامه طباطبائي    rzareabavany@yahoo.com
فريده حسين‌ثابت / استاديار روان‌شناسي دانشگاه علامه طباطبائي    farideh_hosseinsabet@yahoo.com
‌دريافت: 16/06/1394 - پذيرش: 09/11/1394
چکيده
هدف اين پژوهش، تعيين اثربخشي آموزش صبر بر بهزيستي روان‌شناختي و اميد، ‌در مادران کودکان کم‌توان ذهني بود. روش پژوهش، نيمه‌آزمايشي (طرح پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل) با روش نمونه‌گيري در دسترس بود. آزمودني‌هاي تحقيق 20 نفر از مادران کودکان کم‌توان ذهني شهر تهران بودند که با استفاده از مقياس صبر، غيرصبور شناخته شدند و به صورت تصادفي در گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. سپس پرسش‌نامه‌هاي بهزيستي روان‌شناختي و اميد اجرا شد. آموزش صبر به‌عنوان مداخله‌اي در گروه آزمايش اجرا شد، اما گروه کنترل مداخله‌اي دريافت نکردند. پيش از شروع مداخله، بعد از پايان جلسات آموزشي و همچنين دو ماه بعد از مداخله، پرسش‌نامه‌هاي بهزيستي روان‌شناختي و اميد اجرا شدند. تحليل داده‌ها با استفاده از تحليل کواريانس و t زوجي انجام گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد که آموزش صبر بر ارتقا اميد و بهزيستي روان‌شناختي مؤثر است. بنابراين، از آموزش صبر مي‌توان براي ارتقا اميد و بهزيستي روان‌شناختي مادران کودکان کم‌توان ذهني استفاده نمود.
کليدواژه‌ها: صبر، اميد، بهزيستي روان‌شناختي، کم‌توان ذهني.