رابطة سبك زندگي اسلامي،‌ معناي زندگي و هوش هيجاني با سلامت روان دانشجويان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال يازدهم، شماره سوم، پياپي 43، پاييز 1397

سيدحسن عبدي سادات / کارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
عباس ابوالقاسمي / استاد گروه روان‌شناسي دانشگاه گيلان
مينا طاهري‌فرد پيله رود / دانشجوي دكتري روان‌شناسي تخصصي دانشگاه محقق اردبيلي    taherifard70@yahoo.com
‌دريافت: 23/08/1394 - پذيرش: 19/12/1394
چکيده
هدف اين پژوهش، تعيين رابطة سبک زندگي اسلامي، معناي زندگي و هوش هيجاني با سلامت روان دانشجويان بود. اين پژوهش توصيفي، از نوع همبستگي است. نمونة پژوهش 238 دانشجوي مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. براي جمع‌آوري داده‌ها، از پرسش‌نامه‌هاي سلامت عمومي، سبک زندگي اسلامي، معناي زندگي و هوش هيجاني استفاده شد. اين داده‌ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه تجزيه‌وتحليل شد. نتايج نشان داد که سبک زندگي اسلامي و هوش هيجاني، با سلامت روان دانشجويان رابطة مثبت و معنادار دارد، اما بين معناي زندگي و سلامت روان دانشجويان رابطة معناداري به ‌دست نيامد. همچنين، نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که 7/16 درصد از واريانس سلامت روان توسط متغيرهاي سبک زندگي اسلامي، معناي زندگي و هوش هيجاني تبيين مي‌شود. بنابراين، اين متغيرها در پيش‌بيني سلامت روان دانشجويان نقش مهمي دارند و با برنامه‌ريزي و آموزش‌هاي لازم مي‌توان در جهت ارتقاي سلامت روان دانشجويان اقدام نمود.
کليدواژه‌ها‌: سبک زندگي اسلامي، معناي زندگي، هوش هيجاني، سلامت روان.