اثربخشي آموزش مثبت‌نگري با تأكيد بر آيات قرآن بر شادكامي‌ و اضطراب اجتماعي دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز

 سال يازدهم، شماره چهارم، پياپي 44، زمستان 1397

مهناز مهرابي‌زاده هنرمند / استاد گروه روان‌شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايران    m.honarmand@scu.ac.ir
مهرزاد شهروز / کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، ايران    mehrzadshahroz@gmail.com
علي‌همت بناري / استاديار دانشگاه جامعة‌المصطفي العالمية، ايران    ah.banari@gmail.com
مهدي ترابي‌زاده / استاديار دانشگاه علوم پزشکي جندي‌شاپور اهواز، ايران
‌دريافت: 23/12/1394 - پذيرش: 22/05/1395
چكيده
در اين پژوهش، اثربخشي آموزش مثبت‌نگري، با تأکيد بر آيات قرآن بر شادکامي ‌و اضطراب اجتماعي، دانش‌آموزان دختر مقطع دبيرستان مورد بررسي قرار گرفت. در اين پژوهش، طرح تحقيق نيمه‌تجربي از نوع پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون و پيگيري با گروه گواه بود. 26 دانش‌آموز، با روش تصادفي خوشه‌اي انتخاب شده و به تصادف در دو گروه آزمون (13 نفر) و گروه گواه (13 نفر) قرار گرفته‌اند. مداخله به مدت ده جلسه، براي گروه آزمون انجام شد. پرسش‌نامة روان‌درماني مثبت‌گرا، ‌براي سنجش شادکامي (رشيد) و پرسش‌نامه اضطراب اجتماعي (واتسون و فرند)، ‌در جلسات پيش‌آزمون و پس‌آزمون در دو گروه اجرا شد. نتايج نشان داد که کاربرد مثبت‌نگري، با تأکيد بر آيات قرآن موجب افزايش شادکامي ‌و کاهش اضطراب اجتماعي، دانش‌آموزان دختر گروه آزمايش، در مقايسه با گروه کنترل شد (001/0p<)، که با توجه به نتيجه آزمون پيگيري، از ثبات لازم برخوردار بود. بنابراين، مي‌توان از آموزش مثبت‌نگري، با تأکيد بر آيات قرآن، براي افزايش شادکامي‌ و کاهش اضطراب اجتماعي افراد استفاده کرد.
کليدواژه‌ها: مثبت‌نگري با تأکيد بر آيات قرآن، شادکامي، اضطراب اجتماعي.