نسخة كوتاه‌مقياس سنجش دينداري براي جامعة دانشجويي ايران: ساخت و بررسي ويژگي‌هاي روان‌سنجي

 سال يازدهم، شماره چهارم، پياپي 44، زمستان 1397

محمد خداياري‌فرد / استاد گروه روان‌شناسي تربيتي و مشاوره دانشگاه تهران    Khodayar@ut.ac.ir
سعيد اکبري زردخانه / استاديار گروه روان‌شناسي كاربردي دانشگاه شهيد بهشتي    akbari76ir@gmail.com
محسن شکوهي‌يکتا / استاد گروه روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي دانشگاه تهران    ostadroozbeh@yahoo.com
باقر غباري‌بناب / استاد گروه روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي دانشگاه تهران    bghobari@ut.ac.ir
محسن پاک‌نژاد / دکتري تخصصي روان‌شناسي سلامت دانشگاه تهران
‌دريافت: 22/11/1394 - پذيرش: 09/04/1395
چکيده
اين پژوهش، با هدف تهية نسخة کوتاه مقياس دينداري بر اساس فرم بلند مقياس دينداري صورت گرفت. نمونة پژوهش، 4000 نفر از دانشجويان شهر تهران بود که با بهره‌گيري از نمونه‌گيري طبقه‌اي نسبتي انتخاب شدند. نتايج تحليل آيتم و تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي نشان داد مقياسي با 36 آيتم، داراي بهترين ساختار به لحاظ روان‌سنجي است که بيشترين برازش و مناسبت را با الگوي نظري سه مؤلفه‌اي آن دارد. ضرايب اعتبار آيتم‌ها، خرده‌مقياس‌ها و کل مقياس مدل سه ‌مؤلفه‌اي نسخة کوتاه‌ شده نشان داد که کلية زيرمقياس‌ها از ضرايب مناسب همگوني برخوردارند. مقدار آنها 92/0 براي باور ديني، 81/0 براي عواطف ديني و 91/0 براي رفتار ديني است. بررسي ضرايب همبستگي نمرة آيتم‌ها، با نمرة کل زيرمقياس مربوطه نشان مي‌دهد كه اين ضرايب بين 41/0 (آيتم 37) و 77/0 (آيتم 25) متغير است. به اين نسخه از ابزار، پنج آيتم وانمود اجتماعي نيز اضافه شد. ابزار نهايي با 40 آيتم از ويژگي‌هاي روان‌سنجي و ساختار عاملي مناسب برخوردار است و مي‌توان از آن به‌عنوان ابزاري روا و معتبر در پژوهش‌ها استفاده کرد.
کليدواژه‌ها: پرسش‌نامۀ دينداري، مقياس نگرش دينداري، نسخة کوتاه.