پيش‌بيني سلامت‌ عمومي بر اساس عمل به اعتقادات‌ ديني و بخشودگي

 سال يازدهم، شماره چهارم، پياپي 44، زمستان 1397

ابوالقاسم يعقوبي / دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه بوعلي سينا همدان    yaghobi41@yahoo.com
اکبر عروتي موفق / استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه بوعلي سينا همدان
صفدر نبي‌زاده / دانشجوي دکتري روان‌شناسي تربيتي دانشگاه بوعلي سينا همدان    nabizadeh.safdar@yahoo.com
‌دريافت: 20/01/1396 - پذيرش: 12/07/1396
چکيده
از موضوعاتي که سلامت عمومي را تحت تأثير قرار مي‌دهد، اعتقادات ديني و بخشش در روابط بين‌فردي است. اين پژوهش با هدف تبيين سلامت عمومي، بر اساس عمل به اعتقادات ديني و بخشش انجام شد. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعة آماري شامل دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان، در سال تحصيلي 96-95 بود که از ميان آنان، 384 نفر با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي براي مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوري اطلاعات در اين مطالعه، شامل مقياس‌هاي عمل به اعتقادات ديني، بخشودگي بين‌فردي و سلامت عمومي بود. يافته‌هاي حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين بخشودگي و عمل به اعتقادات ديني با سلامت عمومي رابطه مثبت و معنا‌دار وجود دارد (001/0p<). نتايج تحليل رگرسيون همزمان نيز نشان داد که عمل به اعتقادات ديني و بخشودگي، به‌طور معنا‌داري توان پيش‌بيني سلامت عمومي را دارند (001/0p<). اين پژوهش، نقش اعتقادات مذهبي و بخشش در سلامت عمومي دانشجويان را مورد تأييد قرار مي‌دهد. به نظر مي‌رسد، اين ويژگي‌ها مي‌توانند در رسيدن به سلامت ‌رواني و جسمي افراد نقش بسزايي داشته باشند.
کليدواژه‌ها: عمل به اعتقادات ديني، سلامت‌عمومي، بخشودگي.