باورهاي بديل معارض با روان‌بنه‌هاي منفي در سبك فرزندپروري اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 46، تابستان 1398

مجيد همتي / دانشجوي دکتري روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mava.hemmat@gmail.com
مسعود جان‌بزرگي / استاد روان‌شناسي باليني پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    janbo@rihu.ac.ir
‌دريافت: 05/05/1397 - پذيرش: 16/11/1397

چکيده
اين پژوهش، درصدد است تا باورهاي بديل معارض با روان‌بنه‌‌هاي منفي در سبک فرزندپروري اسلامي را با رويکرد توصيفي تحليلي استخراج کرده و تبيين كند. محقق در اين پژوهش، روان‌بنه‌هاي ناسازگار و عوامل شکل‌دهندة آن را در کودکي از ديدگاه يانگ مورد بررسي قرار داده و ديدگاه اسلام را در اين زمينه بيان کرده است. يافته‌هاي پژوهش حاکي از اين است که در خصوص تمامي پنج حيطة روان‌بنه‌اي، در کلام و سيرة اهل‌بيت عليهم السلام، شاهد نکات مهمي هستيم؛ هر چند حدود و ثغور اين حيطه‌ها در مواردي متفاوت با ديدگاه يانگ است.
کليدواژه‌ها: کودک، سبک فرزندپروري، اسلام، خانواده، روان‌بنه.