تأثير آموزش آموزه‌هاي ديني (مبتني بر دعاي مكارم‌الاخلاق) بر هوش اخلاقي دانشجويان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 46، تابستان 1398

سيدعلي مرعشي / استاديار گروه روان‌شناسي باليني دانشگاه شهيد چمران اهواز ، اهواز ، ايران   sayedalimarashi@scu.ac.ir
فريبا نقي‌ترابي / کارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني دانشگاه شهيد چمران اهواز ، اهواز ، ايران   f.torabi90@yahoo.com
سودابه بساک‌نژاد / دانشيار گروه روان‌شناسي باليني دانشگاه شهيد چمران اهواز ، اهواز ، ايران
کيومرث بشليده / دانشيار گروه روان‌شناسي صنعتي سازماني دانشگاه شهيد چمران اهواز ، اهواز ، ايران
‌دريافت: 15/02/1395 - پذيرش: 05/07/1395

چکيده
براي بررسي تأثير آموزش آموزه‌هاي ديني (مبتني بر دعاي مکارم‌الاخلاق)، بر هوش اخلاقي دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز اين پژوهش انجام شد. جامعة آماري شامل کليه دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز بود که با روش نمونه‌گيري تصادفي چندمرحله‌اي از بين دانشکده‌هاي مختلف دانشگاه شهيد چمران اهواز 40 نفر انتخاب و به دو گروه 20 نفرة گواه و آزمايش تقسيم شدند. به دليل اُفت آزمودني‌هاي ناشي از تداخل کلاسي، گروه آزمايش به 15 نفر و گروه گواه به 19 نفر تقليل يافت. ابزار مورد استفاده پرسش‌نامة شايستگي‌هاي اخلاقي لنيک و کي‌يل بود. گروه آزمايش، 10 جلسه تحت آموزش آموزه‌هاي ديني مبتني بر دعاي مکارم‌الاخلاق قرار گرفتند. داده‌هاي حاصل از اين پژوهش، به روش تحليل واريانس بر روي تفاضل نمرات پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون در سطح معنا‌داري 05/0>p مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که آموزش آموزه‌هاي ديني مبتني بر دعاي مکارم‌الاخلاق موجب افزايش معنادار مؤلفه‌هاي هوش اخلاقي در گروه آزمايش شد، اما در مؤلفه راستگويي تفاوت معناداري بين دو گروه مشاهده نشد.
کليدواژه‌ها: آموزه‌هاي ديني، دعاي مکارم‌الاخلاق، صحيفه سجاديه، هوش اخلاقي، مؤلفه راستگويي.