اثربخشي دعادرماني بر كاهش عقايد ناكارآمد نوجوانان داراي مشكلات تحصيلي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 46، تابستان 1398

روح‌الله کرمي بلداجي / دانشجوي دکتري مشاوره دانشگاه هرمزگان    karamiboldaji@gmail.com
موسي جاودان / استاديار گروه مشاوره و روانشناسي دانشگاه هرمزگان
ماجده ثابت‌زاده / کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه هرمزگان
‌دريافت: 02/03/1395 - پذيرش: 23/08/1395

چکيده
هدف اين پژوهش، بررسي اثربخشي دعادرماني بر کاهش عقايد ناکارآمد نوجوانان شهرستان قشم مي‌باشد. بدين‌منظور، 32 نفر از نوجوانان شهرستان قشم که دچار افت تحصيلي و عقايد ناکارآمد بودند، به شيوه تصادفي در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. مفاهيم و مراحل دعادرماني، طي 8 جلسة هفتگي در شهر قشم انجام شد. پرسش‌نامة عقايد غيرمنطقي جونز (IBT)، در دو مرحلة پيش‌آزمون و پس‌آزمون تکميل شد. نتايج تحليل کواريانس نشان داد که ميانگين نمرات افکار غيرمنطقي، در گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس‌آزمون، کاهش معناداري پيدا کرده است (001/0P<). همچنين، نتايج تحليل کواريانس نشان داد که ميانگين نمرات خرده‌مقياس‌هاي باورهاي غيرمنطقي، توقع تأييد از ديگران، سرزنش کردن خود، بي‌مسئوليتي عاطفي، نگراني توأم با اضطراب، اجتناب از مشکل، وابستگي، درماندگي براي تغيير و کمال‌گرايي در گروه آزمايش، نسبت به گروه گواه در مرحله پس‌آزمون کاهش معناداري پيدا کرده است.
کليدواژه‌ها: دعادرماني، عقايد غيرمنطقي، نوجوانان.