نقش سلامت معنوي و دلبستگي به خدا، در پيش‌بيني كيفيت زندگي زنان مطلقه

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 46، تابستان 1398

رضا ايل‌بيگي قلعه‌ني / دکتري روان‌شناسي عمومي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران    reza.ilbeigy@gmail.com
ليلا الهي‌مجد / كارشناس ارشد روان‌شناسي مثبت‌گرا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين    lelahemajd@gmail.com
مريم رستمي / کارشناس ارشد روان‌شناسي باليني، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران    m.maryamrostami@yahoo.com
‌دريافت: 31/03/1395 - پذيرش: 25/09/1395

چکيده
هدف اين پژوهش، تعيين نقش سلامت معنوي و دلبستگي به خدا در پيش‌بيني کيفيت زندگي زنان مطلقه شهرستان تربت حيدريه در سال 1389 بود. اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعة آماري، زنان مطلقه مراجعه‌کننده به بهزيستي شهرستان تربت حيدريه در سال 1394 است، که 100 نفر به روش نمونه‌گيري در دسترس و مبتني بر هدف انتخاب و پرسش‌نامة کيفيت زندگي (SF-36)، سلامت معنوي (SWBS) و دلبستگي به خدا (AGS) را تکميل کردند. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام‌به‌گام نشان داد که 25 درصد از واريانس کيفيت زندگي، توسط سلامت معنوي و دلبستگي به خدا تبيين مي‌شود. همچنين دلبستگي ايمن به خدا، سلامت معنوي مذهبي، سلامت معنوي وجودي، دلبستگي دوسوگرا به خدا و دلبستگي اجتنابي به خدا، به ترتيب و به صورت معنادار، تغييرات مربوط به کيفيت زندگي را پيش‌بيني مي‌کنند. بر اساس اين يافته‌ها، مي‌توان گفت: افزايش اعتقادات مذهبي، توکل به خدا و پرورش سلامت معنوي در زنان مطلقه، نقشي اساسي در افزايش سازگاري و کيفيت زندگي آنان ايفا مي‌کند.
کليدواژه‌ها: سلامت معنوي، دلبستگي به خدا، کيفيت زندگي، زنان مطلقه.