نقش واسطه‌اي‌ راهبرد تنظيم شناختي هيجان در رابطه بين توكل به خدا و سرسختي روان‌شناختي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دوازدهم، شماره سوم، پياپي 47، پاييز 1398

قوام ملتفت / استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه ياسوج    moltafet@yu.ac.ir
ناصر نوشادي / استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه ياسوج
فاطمه رفيعي‌منش / دانشجوي کارشناسي ارشد روان‌شناسي تربيتي دانشگاه ياسوج
دريافت: 27/02/1395 ـ پذيرش: 01/07/1395

چکيده
سرسختي مجموعه‌اي از ويژگي‌هاي است که به‌عنوان مقابله با رويدادهاي استرس‌زا تعريف شده است كه تحت تأثير متغيرهاي فردي همچون شخصيت، انگيزش و متغيرهاي اجتماعي همچون بافت خانواده قرار مي‌گيرد. اين پژوهش، با هدف تبيين سرسختي روان‌شناختي بر اساس توکل به خدا با واسطه‌گري راهبرد‌هاي شناختي تنظيم هيجان، در ميان دانشجويان انجام گرفته است. بدين‌منظور، نمونه‌اي مشتمل بر 381 نفر از بين دانشجويان دانشگاه ياسوج، به شيوة نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چندمرحله‌اي انتخاب گرديد و به مقياس‌هاي از قبيل مقياس سرسختي اهواز، راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان و مقياس توکل به خدا پاسخ دادند. براي تحليل داده‌ها، از روش تحليل مسير استفاده شد. نتايج حاکي از اين بود که سرسختي روان‌شناختي، تحت تأثير توکل به خدا و راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان قرار دارد. بدين‌صورت که مؤلفه‌هاي توکل به خدا اثر مستقيم و غيرمستقيم به واسطة راهبردهاي تنظيم هيجان بر سرسختي داشتند. با توجه به نتايج، پيشنهاد مي‌شود زمينة افزايش توکل به خدا در دانشجويان فراهم شود و مشاوران نيز به اين مهم اهتمام ورزند.
کليدواژه‌ها: سرسختي روان‌شناختي، راهبرد‌هاي شناختي تنظيم هيجان‌، توکل به خدا.