ساخت پرسش‌نامه اوليه شجاعت بر اساس منابع اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دوازدهم، شماره سوم، پياپي 47، پاييز 1398

مصطفي خوشخرام / دانشجوي دكتري روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m.khoshkharam94@Gmail.com
محمدرضا احمدي / استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m.r.Ahmadi313@Gmail.com
حميد رفيعي‌هنر / استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي    hamidrafii2@gmail.com
دريافت: 02/10/1396 ـ پذيرش: 17/02/1397

چکيده
اين پژوهش، با هدف ساخت پرسش‌نامه اوليه شجاعت بر اساس منابع اسلامي با استفاده از روش توصيفي ـ تحليل محتوا انجام ‌شده است. ازاين‌رو، مفهوم شجاعت و مفاهيم مرتبط در منابع معتبر اسلامي مورد شناسايي، دسته‌بندي و تحليل مفهومي قرار گرفت. با بررسي آنها پنج مؤلفة انگيزه مقاومت، قوي‌دل بودن، اقدام و ورود در ناملايمات، دفاع کردن و ايستادگي و مقاومت انتخاب شدند. براي تحليل داده‌ها از شاخص‌ها و روش‌هاي آماري متناسب با سؤال‌هاي پژوهش استفاده ‌شده است که شامل شاخص نسبت روايي محتوايي (CVR)، شاخص روايي محتوايي (CVI)، همبستگي پيرسون، اسپيرمن، گاتمن و آلفاي کرونباخ است. براي تعيين روايي محتوايي، از نظرات 12 تن از کارشناسان علوم اسلامي روان‌شناسي استفاده شد. روايي ملاکي با محاسبه ضريب همبستگي مقياس حاضر و مقياس هم‌ارز 661/0 بوده و در سطح 01/0 معنادار است. در بررسي اعتبار پرسش‌نامه، ضريب آلفاي کرونباخ در دو مرحلة آزمايشي و نهايي به ترتيب 902/0 و 858/0 و همبستگي بين دونيمه مقياس 602/0 است. بنابراين، با استفاده از منابع اسلامي، امکان ساخت ابزاري براي سنجش موضوع شجاعت وجود داشته و اين ابزار از اعتبار و روايي مطلوب برخوردار است.
کليدواژه‌ها: شجاعت، روان‌شناسي ‌مثبت، پرسش‌نامه اوليه، منابع اسلامي.