اثربخشي آموزش مثبت‌انديشي مبتني بر آموزه‌هاي ديني بر سازگاري زناشويي، تاب‌آوري و كيفيت زندگي زوجين

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دوازدهم، شماره سوم، پياپي 47، پاييز 1398

سيدمرتضي احمدي‌تبار / دانشجوي دكتري گروه روان‌شناسي، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامي، اهواز، ايران
    morteza_ahmaditabar@yahoo.com
بهنام مكوندي / استاديار گروه روان‌شناسي عمومي، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامي، اهواز، ايران    makvandi_b@yahoo.com
منصور سوداني / دانشيار گروه مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران    Sodani_m@scu.ac.ir
دريافت: 09/03/1395 ـ پذيرش: 19/08/1395

چکيده
هدف اين پژوهش،‌ بررسي تأثير آموزش مثبت‌انديشي مبتني بر آموزه‌هاي ديني بر سازگاري زناشويي، تاب‌آوري و کيفيت زندگي زوجين بود. روش پژوهش، نيمه‌آزمايشي از نوع پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه و انجام پيگيري بود. جامعة آماري پژوهش، 240 نفر (120 زوج) بودند که فرزندانشان در سال تحصيلي 97 - 96 مشغول به تحصيل بودند و بر اساس نمونه‌گيري در دسترس انتخاب و سپس، به صورت تصادفي ساده در گروه آزمايشي (20 زوج) و گروه گواه (20 زوج) گمارده شدند. گروه آزمايشي، به صورت 10 جلسه 90 دقيقه‌اي مورد آموزش مثبت‌انديشي مبتني بر آموزه‌هاي ديني قرار گرفتند. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسش‌نامه‌هاي سازگاري‌زناشويي، تاب‌آوري و کيفيت ‌زندگي استفاده شد. تحليل داده‌ها با استفاده از آزمون تحليل کواريانس چندمتغييري (مانکوا) و تک‌متغييري (آنکوا) انجام شد. نتايج به‌دست‌آمده نشان داد که آموزش مثبت‌انديشي مبتني بر آموزه‌هاي ديني بر سازگاري زناشويي، تاب‌آوري و بهبود کيفيت زندگي زناشويي تأثير داشته و اين اثر تا مرحله پيگيري يک ماهه ماندگار بوده است.
کليدواژه‌ها: مثبت‌انديشي، آموزه‌هاي ديني، سازگاري زناشويي، تاب‌آوري، کيفيت زندگي.