روابط بين‌فردي درون خانواده و دينداري نوجوانان: ارائۀ يك مدل ساختاري

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دوازدهم، شماره سوم، پياپي 47، پاييز 1398

محمد خداياري‌فرد / استاد گروه روان‌شناسي تربيتي و مشاوره دانشگاه تهران    Khodayar@ut.ac.ir
باقر غباري‌بناب / استاد گروه روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي دانشگاه تهران    bghobari@ut.ac.ir
الهه حجازي / دانشيار روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
رامين هاشمي گشنيگاني / کارشناسي ارشد روان‌شناسي دانشگاه تهران    r_hashemi69@ut.ac.ir
دريافت: 25/02/1395 ـ پذيرش: 05/07/1395

چکيده
اين پژوهش با هدف ارائۀ الگوي معادلۀ ساختاري دينداري نوجوانان، بر اساس روابط بين‌فردي درون خانواده انجام شد. براي دستيابي به اين مهم، تعداد 722 دانش‌آموز دبيرستاني (49 درصد دختر و 51 درصد پسر)، با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چندمرحله‌اي از شهر تهران انتخاب و به مقياس دينداري نوجوانان، سياهۀ سبک‌هاي دلبستگي (AAI)، مقياس ادراک از سبک‌هاي فرزندپروري والدين (POPS) و پرسش‌نامه‌هاي محقق‌ساختۀ تقويت دينداري و الگوگيري از دينداري والدين پاسخ دادند. روش پژوهش در طرح‌هاي توصيفي ـ همبستگي، از نوع الگوي معادلات ساختاري قرار گرفت. يافته‌ها نشان داد كه اثرات مستقيم سبک‌هاي دلبستگي ايمن، اضطرابي / اجتنابي، اضطرابي / دوسوگرا و تقويت دينداري بر دينداري نوجوانان معنا‌دار است. همچنين، اثرات غيرمستقيم سبک‌هاي دلبستگي ايمن، اضطرابي / اجتنابي، تقويت دينداري، مشارکت‌جويي والدين و حمايت از خودمختاري، از طريق ميانجي‌گري الگوگيري از والدين با دينداري نوجوانان معنا‌دار است. در نتيجه مي‌توان گفت: نحوۀ تعامل والدين با فرزندان، به شيوه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، رشد دينداري در نوجوانان را دستخوش تحول مي‌سازد و نقش پويايي در شکل‌گيري و رشد باورهاي ديني، عواطف ديني و رفتارهاي ديني آنان ايفا مي‌کند.
کليدواژه‌ها: سبک‌هاي دلبستگي، سبک‌هاي فرزندپروري، الگوبرداري، تقويت، مدل‌يابي معادلات ساختاري.