مقايسه رضايت از زندگي، اميد و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان مرتبط و غيرمرتبط با جنس مخالف

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دوازدهم، شماره سوم، پياپي 47، پاييز 1398

محمد زارعي توپخانه / دانشجوي دکتري روان‌شناسي عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    mohammad358z@yahoo.com
سيده‌خديجه مرادياني / دانشجوي دکتري روان‌شناسي تربيتي دانشگاه لرستان
حديث چراغيان / دانشجوي دكتري مشاوره مدرسه دانشگاه علامه طباطبائي
مسعود جان‌بزرگي / استاد گروه روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    janbo@rihu.ac.ir
دريافت: 19/02/1395 ـ پذيرش: 01/07/1395

چکيده
اين پژوهش، به بررسي تفاوت رضايت از زندگي، اميد و عملکرد تحصيلي دانش‌‌آموزان مرتبط و غيرمرتبط با جنس مخالف پرداخته است. حجم نمونه مورد پژوهش، 316 نفر از دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي شهرستان رباط‌کريم است که با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي انتخاب شدند. پژوهش از نوع مطالعه همبستگي است. ابزار پژوهش، پرسش‌نامة 13 سؤالي ارتباط با جنس مخالف، پرسش‌نامة 5 سؤالي رضايت از زندگي و پرسش‌نامة 12 سؤالي اميد اشنايدر است. داده‌ها بر اساس آزمون خي‌دو، آزمون T مستقل و آزمون کروسکال ـ واليس تحليل شد. يافته‌ها حکايت از اين دارد که پسران بيش از دختران وارد ارتباط با جنس مخالف مي‌شوند. همچنين، ارتباط با جنس مخالف با کاهش رضايت از زندگي و اميد، همبسته است. يافته ديگر اينکه، بين عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان مرتبط و غيرمرتبط با جنس مخالف، تفاوت معناداري وجود دارد. بنابراين، خودمهارگري مورد تأکيد قرار گرفته است.
کليدواژه‌ها: رضايت، اميد، عملکرد تحصيلي، دوستي، جنس مخالف.